Naujos galimybės investicijoms į stambius projektus Lietuvoje

Lietuvoje įsigaliojo naujas stambių investicinių projektų skatinimo priemonių paketas.

2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo įstatymų pakeitimai, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos vietinio ir užsienio kapitalo investicijoms į stambius projektus apdirbamosios gamybos, duomenų apdorojimo ir interneto serverių paslaugų (prieglobos) srityse.

Priemonių paketas, kuris dar vadinamas „Žaliuoju koridoriumi“ apima Investicijų įstatymo, Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties, Teritorijų planavimo įstatymo, Užimtumo įstatymo, Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus, kurie nustato, kad projektas pripažįstamas stambiu investiciniu projektu, kai:

  • investicijų į ilgalaikį kapitalą vertė yra ne mažesnė nei 20 mln. eurų (arba 30 mln. eurų, jeigu investuojama Vilniuje); ir
  • sukuriama ne mažiau kaip 150 naujų darbo vietų (arba 200, jeigu investuojama Vilniuje), ir išlaikoma ne trumpiau kaip penkerius metus.

Šiuos rodiklius investuotojas privalo pasiekti per penkerius metus nuo projekto investicijų sutarties, sudarytos su Vyriausybe, įsigaliojimo dienos.

Priemonių paketas „Žaliasis koridorius“ investuotojams į stambius projektus garantuoja:

  • mokestines lengvatas: stambaus investicinio projekto investuototojai atleidžiami nuo pelno mokesčio iki 20 metų, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį nustatyta investicijų suma ir vidutinis darbuotojų skaičius buvo pasiekti;
  • paprastesnį darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimą, atleidžiant juos nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti. Jiems taip pat netaikomi kvalifikacijos atitikties darbo vietai ar darbo patirties reikalavimai, o pradėti dirbti leidžiama nuo prašymo išduoti leidimą gyventi pateikimo dienos;
  • greitesnį ir paprastesnį teritorijų planavimą, poveikio aplinkai vertinimą ir valstybinės žemės nuomą: sudaromos sąlygos išsinuomoti valstybės žemę be aukciono, atsisakoma pareigos stambiems projektams rengti detaliuosius planus, įtvirtinama paprastesnė servitutų nustatymo tvarka.

Sudarius stambaus investicinio projekto investicijų sutartį, projektui taip pat bus suteikiamas valstybei svarbaus projekto statusas, kuris turi garantuoti greitesnį ir sklandesnį sprendimų priėmimą: viešojo administravimo subjektai stambiam investiciniam projektui įgyvendinti reikalingas administracines paslaugas (išskyrus tam tikras išimtis, susijusias su nacionaliniu saugumu, visuomenės informavimu ir pan.) turės suteikti per 3 darbo dienas, o sprendimai bus priimami prioritetine tvarka.

Tikimas, kad „Žaliojo koridoriaus“ priemonių paketas paskatins investicijas į inovacijų ir aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą ir veiks kaip katalizatorius spartesnei Lietuvos pramonės transformacijai.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai