Mažinami įmonių finansinės apskaitos reikalavimai

Lietuva: Paprastesni reikalavimai galios naujai nustatytai „labai mažų įmonių“ grupei. Į ją pateks didžioji dalis Lietuvos įmonių.

Labai maža įmone bus laikoma įmonė, kuri bent dvejus metus iš eilės neviršija bent dviejų iš šių rodiklių:

  • Balanse nurodyto turto vertė – 350 000 EUR;
  • Pardavimo grynosios pajamos per finansinius metus – 700 000 EUR;
  • Vidutinis metinis darbuotojų skaičius – 10.

Įmonės, kurios pateks į šią grupę, galės rengti sutrumpintas finansines ataskaitas ir nerengti paaiškinamojo rašto. Sutrumpintos finansinės ataskaitos apims trumpą balansą ir trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą. Po sutrumpintu balansu įmonė turės pateikti papildomą informaciją apie įmonės finansinius pasižadėjimus, įsigytų ir perleistų akcijų skaičių, savų įsigytų akcijų apmokėjimą ir įsigijimo priežastis bei kitą įstatyme numatytą informaciją.

Bendrovės gali nuspręsti ir netaikyti šių išimčių. Be to, galimybe taikyti labai mažoms grupėms taikomus lengvatinius reikalavimus negalės pasinaudoti finansų kontroliuojančios įmonės, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka, bei valstybės ir savivaldybės įmonės bei viešojo intereso įmonės.

Pakeistas įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įsigaliojo 2015 m. liepos 1 d. Pirmasis metinių finansinių ataskaitų rinkinys galės būti rengiamas už 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančius ataskaitinius laikotarpius.

Šie pakeitimai priimti įgyvendinant 2013 m. birželio 26 d. direktyvą 2013/34/ES. Direktyva leido pasirinkti, ar išskirti mažų įmonių grupę, ar ne. Lietuva pasirinko labiau sumažinti biurokratinę naštą.

Šaltinis: 2015 m. gegužės 14 d. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XII-1696

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai