România: Zile libere acordate unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor pe perioada limitării sau suspendării activităților didactice ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2

Prin Ordonanța de urgență nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG 147/2020”) a fost reglementată acordarea de zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor pe perioada în care activitățile didactice din școli, grădinițe sau creșe sunt limitate sau suspendate ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2.

Conform prevederilor OUG 147/2020, se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti.

Conform prevederilor OUG 147/2020, prin „limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor se înţelege reducerea frecvenţei participării copiilor la cursurile şcolare şi utilizarea tehnologiei şi internetului sau a altor modalităţi alternative de educaţie.”

În acest context, vă prezentăm în cele ce urmează condițiile necesar a fi îndeplinite și procedura necesar a fi urmată de către părinți pentru a beneficia de măsura anterior menționată, cât și condițiile și procedura privind decontarea indemnizației aferente.

 1. Condițiile necesar a fi îndeplinite în vederea aplicării măsurii

În ceea ce privește aplicabilitatea măsurii, pentru a beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor, părinții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

· să aibă copii cu vârsta de până la 12 ani sau copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară;

· celălalt părinte să nu beneficieze, la rândul său, de zile libere.

OUG 147/2020 reglementează de asemenea ipotezele în care măsura nu este aplicabilă. Astfel, părintele nu va beneficia de zilele libere acordate pentru supravegherea copiilor, în cazul în care acesta se regăsește în oricare dintre următoarele situații:

· este în concediu pentru creşterea copilului;

· este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;

· se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;

· are contractul de muncă suspendat din cauza întreruperii temporare a activității salariatului (se află în șomaj tehnic);

· nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit.

Totodată, se impune a fi făcută precizarea că măsura nu este aplicabilă în cazul angajaților din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajații din penitenciare și cei din sistemul sanitar public.

2. Procedura necesar a fi urmată în vederea aplicării măsurii

Pentru a beneficia de zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, este necesar ca angajații să depună la angajator o cerere însoțită de următoarele documente:

· declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte ce va include elemente din care să rezulte că (a) acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni conform OUG 147/2020, (b) că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului – șomaj tehnic şi că (c) nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la punctul 1. anterior;

· copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea în care părintele solicită zilele libere, precum şi, dacă este cazul de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.

Modelele standard ale cererii şi declaraţiei pe propria răspundere au fost  stabilite prin Ordinul 1375/2020 pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din OUG 147/2020.

 

Considerăm că este relevant a preciza că angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în temeiul prevederilor OUG 147/2020, refuzul acordării zilelor libere fiind sancționat contravențional.

 

3. Indemnizația

Angajații care solicită zile libere în temeiul OUG 147/2020 beneficiază de o indemnizaţie pentru fiecare zi liberă acordată („Indemnizația”).

Indemnizaţia este plătită de către angajator şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. În acest context, indemnizația maximă zilnică este în cuantum de aproximativ 190 RON/zi liberă, luând în considerare câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în cuantum de 5.429 RON stabilit prin Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (depinzând de numărul de zile lucrătoare pentru fiecare lună).

Indemnizaţia este în sumă brută, impozitul şi contribuţiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi contribuţia asiguratorie pentru muncă aferente indemnizaţiei fiind plătite de către angajator.

4. Procedura de decontare a Indemnizației

Indemnizaţia aferentă zilelor libere acordate se decontează de către stat, la cererea angajatorilor depusă la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia.

Cererea trebuie însoţită de documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor de decontare a indemnizaţiei, respectiv:

· lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă;

· copii de pe statele de plată şi pontajele din care să reiasă acordarea indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă;

· declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate de OUG 147/2020;

· dovada plăţii impozitului şi contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi a contribuţiei asiguratorie pentru muncă aferente indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă.

Modelul cererii și al documentelor însoțitoare este stabilit prin lege.

Cererea şi documentele justificative se transmit electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cel mult 30 de zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei, decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie urmând a fi făcută în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Totodată, luând în considerare legislația aplicabilă, s-ar putea susține faptul că nu se pot acorda zile libere angajaților în cazul în care activitățile didactice se desfășoară online ca urmare a deciziei unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară pentru alte situații decât cele descrise în prezentul articol sau, altfel spus, pentru alte situații decât cele în care desfășurarea online a activităților didactice a fost dispusă ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

 

Echipa bnt Gilescu Văleanu & Partenerii vă poate oferi asistență juridică pe parcursul întregii proceduri de implementare a măsurii dar și suportul necesar redactării documentelor aferente, fiind implicată pe întreaga durată a crizei economice determinate de coronoravirusul SARS-COV-2 în proiecte complexe menite să sprijine companiile în gestionarea provocărilor generate atât de modificările legislative, de nevoia de optimizare a costurilor cu forța de muncă dar și de nevoia de adaptare la noul context economic.

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale