România: Intrarea în vigoare a noii legi a avertizorilor de integritate

Ce este nou? Ce este important?

Vă informam faptul că 17 decembrie 2021 este data limită pe care Statele Membre ale Uniunii Europene au avut-o la dispoziție pentru transpunerea în legislația internă a Directivei UE 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019, iar în acest sens, și România a elaborat un proiect de lege intitulat „Legea privind protecția avertizorilor în interes public”, care urmează să intre în vigoare la această dată.

Deoarece subiectul este unul de interes atât pentru angajați, cât mai ales pentru angajatori, vom prezenta în continuare cele mai noi și mai importante dispoziții ale viitorului act normativ.

  1. Ce este nou?

Proiectul de lege amintit nu este primul act normativ care va reglementa pe teritoriul României domeniul avertizorilor în interes public. În anul 2004, Parlamentul României a elaborat Legea 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii. Legea amintită urmează să fie astfel abrogată și înlocuită.

Este important de sesizat faptul că, spre deosebire de Legea 571/2004, care viza doar protecția avertizorilor care își desfășoară activitatea în cadrul unui organism de drept public, noul proiect de lege va viza atât avertizorii din cadrul organismelor de drept public, cât și pe cei care își desfășoară activitatea în cadrul persoanelor juridice de drept privat.

Mai mult decât atât, raportările pe care noua lege le va avea în vedere vor viza nu numai abaterile disciplinare, contravențiile, infracțiunile și nerespectarea normelor deontologice și profesionale, asemenea Legii 571/2004, ci vor acoperi și nerespectările dispozițiilor de natură să contravină obiectului sau scopului acestora, fie ele produse deja ori susceptibile să se producă.

Faptele susceptibile a fi raportate sub aspectul noii legi vor putea fi săvârșite, în calitate de persoane vizate prin raportare, nu numai de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție, persoane numite în consilii științifice, consultative și comisii de specialitate, precum în cazul legii actualmente în vigoare, ci de către orice persoană încadrată într-o autoritate publică sau la o persoană juridică de drept privat.

Astfel, cadrul legislativ reglementat prin proiectul de lege în discuție este unul cu mult mai clar și extins, față de cel conturat de dispozițiile Legii 571/2004.

  1. Ce este important?

Prin intrarea în vigoare a noii legi, autoritățile publice și persoanele juridice de drept privat vor avea în sarcină obligații noi, iar persoanele fizice care efectuează raportări vizând încălcări ale legii vor beneficia de o protecție sporită.

Se menționează faptul că raportările referitoare la încălcări ale legii se vor putea efectua de către avertizori prin trei modalități diferite:

  • raportarea internă (prin canalele interne, puse la dispoziție de autoritatea sau persoana juridică de drept privat în care avertizorul își desfășoară activitatea);
  • raportarea externă (prin canalele externe, adică prin intermediul autorităților publice competente);
  • divulgarea publică (prin punerea la dispoziție, în orice mod în spațiul public, a informațiilor referitoare la încălcări ale legii).

Raportarea se realizează, în principal, prin intermediul canalelor interne. Cu toate acestea, raportarea se poate efectua și direct prin canelele externe atunci când avertizorul consideră că există un risc sporit de represalii (acțiuni sau inacțiuni determinate de raportare, prejudiciabile pentru avertizor) ori atunci când nu există canale interne.

În acest sens, pentru angajatori este important de reținut faptul că au obligația de a institui canale interne de raportare:

  • când au cel puțin 50 de angajați – în cazul autorităților publice și a persoanelor juridice de drept privat (cu mențiunea că, în cazul persoanelor juridice de drept privat care au această obligație conform actelor normative din Anexa 2 la lege, acestea își mențin obligația indiferent de numărul de angajați);
  • indiferent de numărul de angajați – în cazul regiilor autonome, a societăților naționale sau în cazul societăților la care statul sau o autoritate publică este acționar.

În scopul facilitării implementării canalelor interne de raportare, legea prevede posibilitatea pentru persoanele juridice de drept privat care au între 50 și 249 de angajați, pentru autoritățile publice cu mai puțin de 50 de angajați, precum și pentru unitățile administrativ-teritoriale cu mai puțin de 10.000 locuitori, să se grupeze și să utilizeze în comun resursele necesare pentru efectuarea raportărilor interne.

Suplimentar, pentru înregistrarea și examinarea raportărilor și efectuarea de acțiuni subsecvente în cadrul canalelor interne, autoritățile publice și persoanele juridice de drept privat au obligația desemnării unei persoane, a unui compartiment ori a unui terț care să acționeze cu imparțialitate și să fie responsabil cu atribuțiile prevăzute de lege.

Nerespectarea obligației de a institui canale interne de raportare ar reprezenta contravenție sancționată cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei.

De asemenea, deși Legea urmează să intre în vigoare în data de 17 decembrie 2021, obligația persoanelor juridice de drept privat care au între 50 și 249 de angajați de a institui canale de raportare interne intră în vigoare abia la 1 ianuarie 2023.

În ceea ce privește exonerarea de răspundere a avertizorilor, aceștia nu răspund pentru raportările efectuate, cu condiția să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări ale legii și, de asemenea, cu condiția ca dobândirea informațiilor raportate să nu constituie prin ea însăși o infracțiune.

În plus, avertizorii sunt protejați prin lege împotriva represaliilor, în special cele care privesc suspendarea sau încetarea raportului de muncă, retrogradarea din funcție, aplicarea unei sancțiuni disciplinare, discriminarea, cauzarea unor prejudicii (patrimoniale ori asupra reputației), etc.

În cazul în care împotriva avertizorului sunt dispuse represalii, acesta poate contesta, la instanța competentă, măsurile luate de angajatorul său. Angajatorul – persoană fizică, care a dispus represaliile, va răspunde solidar cu autoritatea ori persoana juridică de drept privat pentru repararea prejudiciilor create avertizorului.

Proiectul de lege prevede o inversare a sarcinii probei în cazul contestării represaliilor, angajatorii fiind cei care trebuie să demonstreze că o măsură dispusă conform legislației muncii este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea publică.

Încălcarea prevederilor legii privind protecția avertizorilor în interes public atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

***

Echipa bnt Gilescu Văleanu & Partenerii vă stă la dispoziție atât în vederea implementării noilor modificări cât și pentru orice alte detalii și informații suplimentare.

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale