Profil
Associated Partner
Cehă, Engleză, Franceză, Germană, Italiană
CORPORATE FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII, Corporate, Fuziuni Și Achiziții, Conformitate, Asociații În Participațiune Și Parteneriate

Neuerungen im tschechischen Insolvenzrecht [New Concepts of Czech Insolvency Law], WiRO 2012, 325
Verkauf von Anteilen deutscher Anteilsinhaber an tschechischen Gesellschaften [Divestment of German-held Interest in Czech Companies], WiRO 2011,65
Risiken der Forderungsanmeldung nach dem neuen tschechischen Insolvenzrecht [Risks Associated with Registering Claims under the New Czech Insolvency Law], WiRO 2009, 196

Republica Cehă

Second state examination, Higher Regional Court of Düsseldorf (Germany)
First state examination, University of Passau (Germany)

German Bar Association (regional division Karlsruhe)
Česká advokátní komora (Czech Bar Association)

Articole
European Unitary Patent – the dream will (not yet) come true
European Unitary Patent – the dream will (not yet) come true