Zverejnenie fotografie na webovej stránke, ktorá bola so súhlasom autora voľne dostupná na inej webovej stránke, vyžaduje súhlas tohto autora

Reforma autorského práva je citeľná aj v rozhodovacej praxi Súdneho dvora EÚ.

Súdny dvor EÚ vo veci C-161/17 Renckhoff judikoval, že neautorizované opätovné použitie verejne prístupnej fotografie na webovej stránke môže porušovať práva fotografa. V predmetnej veci sa súd zaoberal prípadom, kedy škola na svojej webovej stránke zobrazila referát svojej žiačky, ktorý obsahoval ilustračnú fotografiu vyhotovenú pánom Renckhoffom. Predmetnú fotografiu žiačka skopírovala z inej webovej stránky, na ktorej sa nachádzala so súhlasom autora, pričom dokonca správne citovala aj zdroj, odkiaľ danú fotografiu skopírovala.

Predmetom sporu bolo, či v takomto prípade, tzn. v prípade, keď sa dielo najprv skopíruje na server a odtiaľ sa nahrá na vlastnú webovú stránku, predstavuje použitie autorského diela, na ktoré sa vyžaduje súhlas.

Súdny dvor EÚ, ako už nespočetne krát vo svojej rozhodovacej činnosti, pracoval s pojmom „nová verejnosť“, pričom uviedol, že umiestnenie diela na internetovej stránke, ktoré bolo pôvodne sprístupnené na inej internetovej stránke so súhlasom nositeľa práv, predstavuje sprístupnenie diela novej verejnosti.

Pojem verejný prenos sa má teda vykladať v tom zmysle, že zahŕňa umiestnenie fotografie na internetovej stránke, ktorá bola pôvodne zverejnená na inej internetovej stránke bez obmedzení zabraňujúcich jej stiahnutiu a so súhlasom nositeľa autorského práva.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.