Zodpovednosť štatutárov a udelenie absolutória

Slovensko: Je bežné, že zároveň so schvaľovaním účtovnej závierky sa na zasadnutí valného zhromaždenia udelí konateľom alebo členom predstavenstva tzv. absolutórium, ktorým sa spoločnosti vzdávajú nárokov na náhradu škody.

 V praxi sa absolutórium udeľuje spravidla za predchádzajúci rok. Takéto zbavenie zodpovednosti štatutárnych orgánov však nie je absolútne a otázna zostáva aj jeho platnosť. Spoločnosti sa môžu vzdať nárokov na náhradu škody voči konateľom a členom predstavenstva alebo s nimi uzatvoriť dohodu o urovnaní najskôr po 3 rokoch od vzniku týchto nárokov, a to len ak s tým súhlasí valné zhromaždenie. Zároveň na zasadnutí valného zhromaždenia nesmie dôjsť k vzneseniu protestu zo strany spoločníkov, resp. minoritných akcionárov. Ak teda valné zhromaždenie udelí absolutórium skôr než uplynie 3-ročná lehota, bude vzdanie sa nárokov neplatné. Rovnako, ak spoločnosť udelí absolutórium „preventívne“ bez toho, aby existovali akékoľvek nároky na náhradu škody, je takéto absolutórium podľa slovenského práva neplatné. Na druhej strane ani platným udelením absolutória sa konateľ alebo člen predstavenstva zodpovednosti zbaviť nemusí. Veritelia spoločnosti si totiž nároky na náhradu škody voči konateľovi alebo členovi predstavenstva môžu uplatniť samostatne, pokiaľ sa ich pohľadávka nedá uspokojiť priamo z majetku spoločnosti.

 

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.