Viete ako vymôcť svoju pohľadávku bez súdu? Skúste notársku zápisnicu

Na zabezpečenie svojej pohľadávky poskytuje slovenský právny poriadok veriteľom širokú škálu možností.

Často využívanými sú predovšetkým ručenie, záložné právo, či zmluvná pokuta. Vzhľadom na zbytočne dlho trvajúce súdne spory sa na zabezpečenie finančných pohľadávok, akými sú napr. pôžičky, využíva inštitút uznania záväzku dlžníka pred notárom, ktorý o tejto skutočnosti spíše zápisnicu. Ak je súčasťou notárskej zápisnice aj doložka, v rámci ktorej dlžník vyhlási, že súhlasí s vykonateľnosťou, takáto zápisnica sa stáva exekučným titulom. To znamená, že nie je potrebné ísť cestou súdneho konania o zaplatenie pohľadávky.

K zjednodušeniu uplatnenia notárskej zápisnice s doložkou vykonateľnosti v praxi prispel nedávno aj Ústavný súd SR. Ten vo svojom rozhodnutí konštatoval, že v rámci exekučného konania sa v súvislosti s notárskou zápisnicou posudzuje iba to, či sú dané formálne a materiálne predpoklady vykonateľnosti, a to bez zreteľa na jej hmotnoprávny základ. Ak má teda notárska zápisnica všetky zákonné náležitosti, pričom je potrebné mať na zreteli, že ju vyhotovuje notár, ktorý za ňu zodpovedá, akékoľvek dlžníkove námietky týkajúce sa vymáhanej pohľadávky, ako samotná existencia dlhu, jeho výška, splatnosť atď. sa v exekučnom konaní skúmať nebudú. Exekútor tak môže podstatne rýchlejšie a účinnejšie vymôcť dlžnú sumu.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.