Veritelia, nečakajte s exekúciou!

Slovensko: Od 1. júna 2014 bude účinná novela Exekučného poriadku.

Od 1. júna 2014 bude účinná novela Exekučného poriadku, ktorá mení podmienky exekúcie peňažných pohľadávok. Podľa novej úpravy nebude možné vykonať exekúciu na vymoženie príslušenstva pohľadávky, ak oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie neskôr ako do troch rokov od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu. Veriteľom sa tak výrazne skracuje čas, kedy si môžu v exekúcii uplatniť príslušenstvo pohľadávky. Po uplynutí tejto lehoty sa úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania či náklady spojené s uplatnením pohľadávky stávajú nevymožiteľnými. Výnimka platí jedine v prípade, ak veriteľ pred uplynutím trojročnej lehoty uzatvoril s dlžníkom dohodu o postupnom splnení pohľadávky. Veritelia by preto mali dbať na to, aby podali návrh na vykonanie exekúcie včas. Nové pravidlá sa použijú na exekučné konania začaté po 31. máji 2014.

Zdroj: zákon č. 106/2014 Z.z., zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Kontaktná osoba v Bratislave
Mgr. Pavol Benčo
Tel.: +421 2 57880088

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.