Slovensko: Neplatenie nájomného v čase korona krízy

V rámci balíku opatrení na zmiernenie dopadov krízy spôsobenej COVID–19 na občanov prijal slovenský parlament zákon, ktorého účelom je chrániť nájomcu pred ukončením nájmu zo strany prenajímateľa, v prípadoch keď nájomca nie je schopný uhrádzať nájomné.  

Zákon odníma prenajímateľom oprávnenie jednostranne ukončil nájomný vzťah s nájomcom bytu a/alebo nebytového priestoru z dôvodu, že je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného a súvisiacich platieb (teda platieb za energie).

Omeškanie nájomcu musí vzniknúť v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020.

Nájomca je povinný dostatočne hodnoverne a včas preukázať prenajímateľovi dôvod svojho omeškania s platením nájomného a súvisiacich platieb.

Zákonom stanovený zákaz výpovede sa týka všetkých druhov nájomných vzťahov, bez ohľadu na to, či boli uzatvorené na zabezpečenie bývania fyzických osôb alebo na podnikateľské účely fyzických či právnických osôb.

Zákonom prijatú zmenu, ale nemožno považovať za odklad platieb za nájomné a súvisiace úhrady nájomcom, a teda nájomca je tak povinný naďalej riadne a včas uhrádzať svoje záväzky voči prenajímateľovi. Neuhradenie nájomného, ale nie je dôvod na ukončenie nájomného vzťahu zo strany prenajímateľa. Prenajímateľovi vzniká nárok na úroky z omeškania  a príp. zmluvnú pokutu, ak bola dohodnutá v zmluve.

Nájomca bude povinný neuhradené nájomné uhradiť najneskôr do 31.12.2020.

Nemožnosť ukončiť nájomný vzťah sa vzťahuje len na nemožnosť ukončenia prenájmu z titulu neplatenia nájomného, ostatné zákonné či zmluvné dôvody ukončenia nájomného vzťahu ostávajú nedotknuté.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.