Slovensko: Dohoda o zrážkach zo mzdy zamestnanca – zamestnávateľ ako rukojemník?

Stručný prehľad, na čo si dať pozor, a kedy sa oplatí kontaktovať Vášho advokáta

Takmer každá zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahuje, ako zabezpečovací prostriedok, aj dohodu o zrážkach zo mzdy. Zamestnávateľ nemá zákonnú možnosť ani oprávnenie skúmať, či dohoda o zrážkach zo mzdy resp. samotná zmluva o spotrebiteľskom úvere je platná a účinná. Zamestnávateľ ako platiteľ mzdy v tejto súvislosti vystupuje len ako tretia osoba povinná jednotlivé zrážky vykonávať a zasielať ich veriteľovi ihneď potom, čo mu bola dohoda predložená.

Forma dohody je rozhodujúca

Zákon o ochrane spotrebiteľa spolu s ustálenou súdnou praxou hovoria o forme takejto dohody jednoznačne. V prípade, ak je dohoda súčasťou samotnej zmluvy o úvere, teda nemá formu osobitnej listiny, je takáto dohoda absolútne neplatná. Avšak, keďže dohoda o zrážkach zo mzdy je dvojstranná dohoda medzi veriteľom a dlžníkom, nemôže zamestnávateľ ako tretia osoba svojvoľne bez právneho titulu alebo súhlasu veriteľa zrážky zo mzdy nevykonať. Porušil by tak svoje zákonné povinnosti. Výkon zrážok zo mzdy môže právoplatne zakázať/pozastaviť len súd.

Čo ak je z predloženého dokumentu zrejmé, že dohoda o zrážkach zo mzdy nemá podobu osobitnej listiny? Musí zamestnávateľ slepo rešpektovať znenie zákona, aj keď je zrejmé, že takáto dohoda je neplatná? Nie je namieste primeraná aplikácia zásady proporcionality a ochrana zamestnanca?

Naše pracovnoprávne oddelenie odporúča svojim klientom v takejto situácii zrážky zo mzdy ďalej nevykonávať. S prihliadnutím na dlhoročnú rozhodovaciu prax súdov o takýchto dohodách obsiahnutých priamo v samotných zmluvách o poskytnutí spotrebiteľského úveru to považujeme za správne rozhodnutie. Pochopiteľne, riziko žaloby zo strany finančnej spoločnosti, ktorá úver zamestnancovi poskytla, nemožno vylúčiť. Ak sa aj vy nachádzate v podobnej situácii, práve toto je čas, kedy by ste mali kontaktovať svojho advokáta.

Našim klientom zároveň odporúčame, aby svojich zamestnancov poučili o zákonných možnostiach riešenia ich situácie a neplatnosť takýchto dohôd uplatnili na súde prostredníctvom žaloby, prípadne návrhom na vydanie neodkladného opatrenia na pozastavenie výkonu zrážok zo mzdy zamestnanca až do právoplatného rozhodnutia súdu.

A čo výška zrážok?

Zamestnávateľ tiež zodpovedá za riadne vykonanie zrážok zo mzdy. Zamestnávateľ by teda nemal vykonať zrážky zo mzdy len na základe výšky zrážky uvedenej v dohode, ale mal by preveriť, či je táto výška v súlade s právnymi predpismi. Dohoda o vyšších zrážkach ako ustanovuje zákon by bola totiž v časti prevyšujúcej dovolené zrážky neplatná.

Dohoda o zrážkach zo mzdy sa primárne týka mzdy zamestnanca, avšak môže sa vzťahovať aj na iné príjmy. Pojem „iné príjmy“ je potrebné vykladať v zmysle Zákona o dani z príjmov, ktorý považuje za príjem zo závislej činnosti aj odstupné či odchodné zamestnanca.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.