Skúsili ste už elektronické vymáhanie?

Už viac než pol roka majú veritelia možnosť súdne vymáhať svoje peňažné pohľadávky rýchlejšie a efektívnejšie.

Slúži im na to úplné nový inštitút upomínacieho konania. Ide o elektronické konanie, ktoré je alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k štandardnému platobnému rozkazu.

Elektronické konanie znamená, že komunikácia so súdom prebieha takmer výlučne elektronicky, čo zrýchľuje a zefektívňuje celý súdny proces.

O zvýšenie rýchlosti a v neposlednom rade aj kvality súdneho rozhodovania sa stará aj to, že celá agenda elektronických platobných rozkazov je koncentrovaná na jednom mieste, a to na Okresnom súde v Banskej Bystrici.

Konanie sa začína na návrh, ktorý sa podáva prostredníctvom formulárov, zverejnených na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti. Prílohy k návrhu (napr. listiny, vyhlásenia) musia byť taktiež podané v elektronickej forme. S ich konverziou do elektronickej podoby vám pomôže i advokát.

Písomnosti a rozhodnutia doručuje súd stranám do elektronickej stránky. Pri slovenských právnických osobách, ktoré majú elektronickú schránku od 1.7.2017 aktivovanú povinne, to znamená, že odpadá doručovanie prostredníctvom „klasickej“ pošty, ktoré často býva problematické.

Výhodou upomínacieho konania je, že sa zjednodušuje proces preukazovania vymáhanej pohľadávky. V prípade, že sú obe strany sporu podnikateľmi, postačí, ak žalobca k návrhu pripojí faktúru a vyhlási, že uplatňovaný nárok eviduje vo svojom účtovníctve.

Ďalším pozitívom tohto typu konania je, že v porovnaní s klasickým konaním sa platí polovičný súdny poplatok. Ak je zaplatený súdny poplatok, a zároveň sú splnené aj všetky ostatné zákonom predpísané náležitosti, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od ich splnenia.

Vo vydanom platobnom rozkaze súd uloží žalovanému, aby v stanovenej lehote pätnásť dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi priznaný nárok, alebo aby podal odpor.

Platobný rozkaz, proti ktorému odpor nebol podaný alebo bol súdom odmietnutý má účinky právoplatného rozsudku, čo znamená, že sa s ním môžete obrátiť priamo na súdneho exekútora.

Ak žalovaný odpor podá, a súd ho neodmietne, súd elektronický platobný rozkaz zruší. V takom prípade sa za predpokladu, že to žalobca navrhne, pokračuje v riadnom súdnom konaní.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.