Slovensko: Štátna pomoc na podporu zamestnávateľov v skratke

Prehľad opatrení prijatých slovenskou vládou na podporu zamestnávateľov. 

Vláda Slovenskej republiky v snahe udržať zamestnanosť schválila v apríli niekoľko opatrení na podporu zamestnávateľov, SZČO a občanov, ktorí sa ocitli bez príjmu. Každé z piatich opatrení určuje oprávneného žiadateľa, ale aj výšku finančnej pomoci a podmienky jej získania.

V rámci opatrenia č. 1 môžu zamestnávatelia (vrátane SZČO), ktorí museli v dôsledku rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva povinne zavrieť svoje prevádzky, žiadať o náhradu mzdy zamestnanca, a to až do 80 % jeho priemerného zárobku. Maximálna suma, ktorú bude štát vyplácať na jedného zamestnanca je pritom 1 100 eur.

Opatrenie č. 2 predstavuje pomoc pre SZČO, ktorý nie je zamestnávateľom a ktorý môže žiadať o finančnú pomoc, v prípade, že mu poklesli tržby, pretože mal v dôsledku rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva povinne zavretú prevádzku.

Opatrenie č. 3 je určené pre zamestnávateľov (aj SZČO, ak sú zamestnávateľmi), ktorých prevádzky mohli ostať otvorené, ale v dôsledku mimoriadnej situácie im poklesli tržby.

Model opatrenia č. 3 ponúka zamestnávateľom dve možnosti: môžu požiadať buď o príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému pre prekážky v práci na strane zamestnávateľa nemôže prideľovať prácu (suma náhrady mzdy je o výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac 880 eur) alebo o úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa (max. do výšky 540 eur za mesiac apríl, máj) a to bez ohľadu na to, či zamestnancovi prideľuje prácu, alebo mu prácu prideľovať nemôže z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

Zamestnávateľ si musí vybrať len jednu z uvedených možností na celé obdobie poskytovania príspevku.

Pri príspevkoch na podporu zamestnanosti platí, že zamestnávateľ nesmie v období 2 mesiacov po mesiaci, za ktorý poberá príspevok, skončiť pracovný pomer s takýmto zamestnancom, a to dohodou, ako aj výpoveďou z určitých dôvodov.

Opatrenie č. 4 je určené pre SZČO a jednoosobové s.r.o., a slúži ako náhrada straty príjmu pre osoby, ktoré od 13.03.2020 nemajú žiaden príjem.

Pomoc občanom, ktorí sa z dôvodu pandémie ocitli bez príjmu upravuje opatrenie č. 5.

Podrobnosti k výške podpory, podmienkam jej poskytnutia a spôsobu podávania žiadosti Vám radi poskytneme.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.