Predaj liekov viazaných na lekársky predpis cez internet

Stredná a východná Európa 

Vo väčšine krajín regiónu, v ktorých má advokátska kancelária bnt attorneys in CEE zastúpenie, je predaj liekov viazaných na lekársky predpis (tzv. Rx liekov) cez internet národnou legislatívou zakázaný. Výnimkou je napr. Estónsko alebo Nemecko, ktoré predaj Rx liekov online umožňujú.

Existujú v rámci EÚ obmedzenia v prípade cezhraničného internetového predaja Rx liekov ? Je zahraničný prevádzkovateľ internetovej lekárne oprávnený predávať voľnopredajné lieky cez internet do členského štátu, v ktorom je výdaj takýchto liekov viazaný na lekársky predpis a naopak ? Aký je stav elektronizácie zdravotníctva v štátoch CEE?

Na Slovensku sú pravidlá striktné a jasné. Internetová lekáreň je oprávnená predávať iba voľno predajné lieky registrované v SR, medicínske doplnky, zdravotnícke pomôcky s určitými výnimkami a vitamíny neviazané na lekársky predpis. Internetový predaj môže zabezpečovať len držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni (kamenná lekáreň) po oznámení ŠÚKL a zapísaní do zoznamu online lekární. Legitimitu internetovej lekárne si zákazníci môžu následne overiť jednoduchým kliknutím na tzv. spoločné logo na stránke ŠÚKL. Následne budú automaticky presmerovaní na spomínaný zoznam online lekární. Ak sa ŠÚKL, NAKA alebo iný orgán dozoru dozvie, že internetová lekáreň predáva Rx lieky, lieky neregistrované v SR, prípadne sa daná lekáreň nenachádza na zozname, v závislosti od závažnosti konania môže byť voči tomuto subjektu začaté správne konanie o uložení pokuty.

Ani v Česku, Poľsku, Bulharsku či Maďarsku nie sú prevádzkovatelia internetových lekární oprávnení predávať ani dovážať Rx lieky prostredníctvom internetu.

V Estónsku môže internetová lekáreň predávať aj lieky na predpis s digitálnym lekárskym receptom (s výnimkou liekov, ktoré sú narkotikami alebo psychotropnými látkami a anabolickými steroidmi). Estónsko je súčasne prvou z krajín CEE, ktorá spolu so Švédskom, Fínskom, Portugalskom a Chorvátskom umožnia v roku 2018 vzájomné zdieľanie elektronických lekárskych receptov.  

V Litve je online predaj či výdaj Rx liekov taktiež zakázaný, avšak pripravuje sa projekt pre novelizáciu existujúcej legislatívy, ktorý takýto predaj bude umožňovať, ak bude prijatý parlamentom v navrhovanej podobe.

Cehraničný predaj Rx liekov

Je dôležité podotknúť, že medzi členskými štátmi môžu existovať rozdiely v triedení liekov do skupín podľa viazanosti ich výdaja na lekársky predpis a v poskytovaní lekárenskej starostlivosti. Preto môže nastať situácia, že liek bežne voľno predajný v jednom členskom štáte bude v inom členskom štáte viazaný na predpis.

Preto je kľúčovou povinnosťou každej internetovej lekárne prispôsobiť si svoju internetovú ponuku na podmienky platné v danom členskom štáte. V prípade, že sa internetový výdaj uskutočňuje zo zahraničnej internetovej lekárne, prevádzkovateľ takejto lekárne musí prispôsobiť svoju ponuku podmienkam členskej krajiny, z ktorej bola objednávka zaslaná.  

Praktické príklady:
 
Ak je predmetom objednávky liek, ktorý je v Slovenskej republike viazaný na lekársky predpis, pričom v Maďarsku je tento liek voľnopredajný, nemôže byť takáto objednávka smerovaná do SR realizovaná a liek nesmie byť vydaný.

Taktiež platí, že internetové lekárne, aj keď predaj Rx liekov umožňujú, nemusia akceptovať digitálny lekársky recept z každej členskej krajiny EÚ/EEA. Je možné očakávať, že postupne bude pribúdať viac členských krajín, ktoré sa pripoja k už vyššie spomínanému projektu vzájomného zdieľania e-receptov na úrovni EÚ/EAA, avšak uvedené sa nepriamo odvíja aj od stavu implementácie eHealth (elektronizácie zdravotníctva) v danom štáte.   

Pre zaujímavosť dávame do pozornosti rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C‑148/15 Deutsche Parkinson Vereinigung eV proti Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, z 19. októbra 2016, v zmysle ktorého SDEÚ rozhodol, že fixné ceny stanovené v Nemecku pre lieky viazané na lekársky predpis sú v rozpore s európskymi právnymi predpismi. V dôsledku toho môžu internetové lekárne, ktoré sa nachádzajú v Európskej únii, poskytovať zľavy a bonusy, ak zasielajú lieky na predpis do Nemecka. Pre nemecké lekárne však zostáva v platnosti zákaz poskytovania zliav. Uvedené sa však týka internetových lekární v členských štátoch, ktoré internetový (online predaj Rx liekov umožňujú.

 

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.