Slovensko: Dočasná ochrana podnikateľov

Podnikateľ vo finančných problémoch bude môcť požiadať súd o dočasnú ochranu pred veriteľmi. 

Zákon poskytuje pomoc pre podnikateľov so statusom „podnikateľ pod dočasnou ochranou“, pričom táto pomoc spočíva v:

– prerušení konania o veriteľskom návrhu na konkurz podnikateľa, ktorý bol podaný po 12. marci 2020,

– suspendovaní povinnosti podnikateľa podať návrh na konkurz,

– prerušení exekúcií začatých voči podnikateľovi po 12. marci 2020,

– poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva,

– upravení pravidiel o započítavaní pohľadávok,

– nemožnosti vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo v čase od 12. marca 2020 do 12. mája 2020 pre následky šírenia choroby COVID-19,

– prerušení plynutia lehôt na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou.

O dočasnú ochranu môže podnikateľ elektronicky požiadať na zákonom určenom súde. Odporúčame, aby bol podnikateľ pri podávaní návrhu na poskytnutie dočasnej ochrany právne zastúpený.

Po poskytnutí dočasnej ochrany súdom má podnikateľ:

– povinnosť uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami,

– zákaz rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje,

– povinnosť zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku,

– povinnosť prednostne uhrádzať záväzky súvisiace so zachovaním prevádzky podniku.

Úver, alebo obdobné plnenie, poskytnuté podnikateľovi počas trvania dočasnej ochrany podlieha osobitnému režimu.

Dočasná ochrana podnikateľa trvá najdlhšie do 1. októbra 2020, avšak vláda Slovenskej republiky môže túto lehotu predĺžiť až do 31. decembra 2020.

Súd môže zrušiť dočasnú ochranu podnikateľa na žiadosť kohokoľvek, ak je žiadosť kvalifikovane odôvodnená.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.