Páči sa Vám Váš priestor? Kúpte ho.

Slovensko: Nájomcovia nehnuteľností majú často záujem zakotviť si predkupné právo k nehnuteľnosti pre prípad, že prenajímateľ bude v budúcnosti mať záujem o jej predaj.

Umožňuje však Občiansky zákonník upraviť si predkupné právo s vecnoprávnymi účinkami aj v inej ako scudzovacej, teda napr. aj priamo v nájomnej zmluve? Zmluvné predkupné právo je v Občianskom zákonníku zaradené medzi vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve. Napriek tomu zákon priamo stanovuje, že ho možno dojednať nielen v súvislosti s predajom, ale aj pre prípad iného scudzenia (najmä opri zámene či v darovacej zmluve). Zákon ďalej upravuje, že predkupné právo možno dohodnúť aj ako vecné právo tak, že bude pôsobiť aj voči nástupcom kupujúceho. Za týmto účelom sa musí zmluva uzavrieť písomne a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Ani aktuálna slovenská judikatúra však nezaujala jednotné stanovisko k povinnosti zriadenia vecného predkupného práva inou ako scudzovacou zmluvou. Najvyšší súd SR však zastal názor, že predkupné právo možno dohodnúť i v úplne samostatnej zmluve, pričom nie je potrebné, aby bolo predmetom scudzovacej zmluvy. Podľa nášho názoru je väčšina ustanovení o zmluvnom predkupnom práve v Občianskom zákonníku dispozitívna. Výslovne písomne dohodnuté predkupné právo k nehnuteľnosti, ktoré bude platiť aj voči právnym nástupcom povinnej osoby, je kataster povinný akceptovať.

Kontaktná osoba v Bratislave:
JUDr. Margareta Sovova
Tel.: +421 2 578880088

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.