Novela Zákonníka práce schválená. O koľko si zamestnanci finančne prilepšia ?

Novela Zákonníka práce zavádza s účinnosťou od 1.mája 2018 viacero výrazných zmien oproti v súčasnosti platnému Zákonníku práce.

Novinkou sú napríklad mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu, ktoré sa budú zavádzať postupne v dvoch fázach, ale aj zvýšenie mzdových príplatkov, ktoré už súčasný Zákonník práce pozná, tzn. príplatky za nočnú prácu či prácu vo sviatky.

Zavedenie, resp. zvýšenie mzdových príplatkov sa síce bude aplikovať plošne na všetkých zamestnávateľov, avšak samotná percentuálna výška týchto príplatkov bude závisieť od toho, či konkrétny zamestnávateľ bude spadať alebo nebude spadať pod zákonnú výnimku.

Novela tiež upravuje možnosť zamestnávateľa zaviesť vo firme 13.ty a 14.plat, ktorý bude za splnenia viacerých podmienok oslobodený od daňového zaťaženia – ale pozor, iba do výšky 500 eur.

Podrobnosti uvádzame nižšie.  

Od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 bude platiť nasledovné:

 • zvýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok z 50% priemernej mzdy na 100% priemernej mzdy;
 • zvýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v noci z 20% minimálnej mzdy na 30% minimálnej mzdy t.j. 1,3795 eura za hodinu práce v noci v roku 2018 a v prípade, ak ide o rizikových pracovníkov na 35 % minimálnej mzdy;
 • zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu 25 % minimálnej mzdy t.j. 2,759 eura za hodinu práce v sobotu v roku 2018;
 • zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu 50 % minimálnej mzdy t.j. 2,759 eura za hodinu práce v nedeľu v roku 2018;
 • zavedenie uvedených príplatkov aj pre „dohodárov“.

Od 1. mája 2019 dôjde k ďalšiemu zvýšeniu mzdových príplatkov, pričom nižšie uvádzame iba výsledné mzdové zvýhodnenie v %:

 • zvýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v noci na 40% minimálnej mzdy a v prípade rizikových pracovníkov na 50 % minimálnej mzdy;
 • zvýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu na 50 % minimálnej mzdy;
 • zvýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu na 100 % minimálnej mzdy;

Po novom bude platiť, že s vedúcimi zamestnancami možno dohodnúť v pracovnej zmluve mzdové zvýhodnenie už s prihliadnutím na prácu v sobotu či nedeľu.

Výnimky:

Ak má zamestnávateľ, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, nedeľu alebo v noci, môže si (i) v kolektívnej zmluve alebo (ii) v pracovnej zmluve, ak zamestnával za predchádzajúci kalendárny rok menej ako 20 zamestnancov, dohodnúť, že:

 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu bude od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 predstavovať 20 % minimálnej mzdy a od 1. mája 2019 45% minimálnej mzdy;
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu bude od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 predstavovať 40 % minimálnej mzdy a od 1. mája 2019 50% minimálnej mzdy;
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v noci vo výške 40 % minimálnej mzdy a u rizikových pracovníkov 35% minimálnej mzdy stanovenej na príslušný kalendárny rok.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu sa nebude vzťahovať na tzv. telepracovníkov

V súčasnosti platí, že zamestnancom vykonávajúcim domácku prácu a teleprácu nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Po novom týmto skupinám zamestnancov nebude patriť mzdové zvýhodnenie ani za prácu v sobotu a v nedeľu (s výnimkou ak sa zamestnanec a zamestnávateľ nedohodnú inak).

 1. 13. a 14. plat

 Novela Zákonníka práce upravuje  možnosť, aby zamestnávateľ poskytol svojim zamestnancom trinásty plat, vyplácaný pri príležitosti letných dovoleniek v mesiaci jún a štrnásty plat, vyplácaný v decembri pri príležitosti vianočných sviatkov, s tým, že ak zamestnávateľ splní viaceré podmienky, predmetné platy budú oslobodené od daní a odvodov do výšky 500 eur (max).

Oslobodenie platov od daní je podmienené splnením nasledovných podmienok:

 • trinásty plat bude vyplatený v plnej výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca, ktorý k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka pracoval u zamestnávateľa nepretržite 2 roky;
 • štrnásty plat bude vyplatený v plnej výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca, ktorý u zamestnávateľa pracoval k 31. októbru príslušného kalendárneho roka nepretržite aspoň štyri roky. Štrnásty plat bude môcť firma vyplatiť len vtedy, ak vyplatila zamestnancovi aj trinásty plat.

V prípade, ak aspoň jedna z týchto podmienok nie je splnená, návrh na oslobodenie tejto mzdy nevzniká.

Garancia zverejneného platu

Po novom bude platiť, že zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania. Uvádzanie základnej zložky mzdy pri zverejňovaní ponuky zamestnania bude pre zamestnávateľa v zmysle novely zákona o službách zamestnanosti povinné.

 

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.