Nové pravidlá pre civilné konanie

Slovensko: Celých 52 rokov dominoval v slovenskom súdnictve aktuálny Občiansky súdny poriadok, ktorý vznikol ešte v časoch komunizmu.

Napriek tomu, že od prijatia bol takmer 80-krát novelizovaný, stále sa na základe neho vedú dlhoročné súdne spory. Po dlhoročných prípravách teraz Ministerstvo spravodlivosti pripravilo trojicu nových zákonov, ktoré nahradia starý Občiansky súdny poriadok: Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Celá reforma zahŕňa viac ako 1500 paragrafov. Podľa Civilného sporového poriadku budú súdy postupovať v klasických sporových konaniach. Civilný mimosporový poriadok upraví rozhodovanie o statusových otázkach, napríklad určenie otcovstva, rozvodové konanie, starostlivosť o maloletých či spôsobilosť na právne úkony. Správny súdny poriadok sa zaoberá správnym súdnictvom.

Medzi najzaujímavejšie zmeny patria najmä tieto:

  • Súd bude môcť určiť lehotu na predloženie dôkazov; dôkazy, ktoré budú predložené neskôr, nebudú zohľadnené.
  • Strana, ktoré predvoláva svedka, bude zodpovedná za dostavenie sa svedka pred súd.
  • Súdne zásielky doručované na adresu trvalého pobytu fyzickej osoby budú po uplynutí určitej doby považované za doručené aj v prípade, ak si ich adresát neprevezme. Z tohto pravidla však existujú aj výnimky.
  • Zavedenie špecializácie súdnictva.
  • Zavedenie inštitútu predbežného prejednania sporu.
  • Posilnenie povinnosti sudcu snažiť sa spor vyriešiť spor zmierom.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.