Koneční užívatelia výhod odhalení

Dozvieme sa informácie o konečných užívateľoch výhod všetkých slovenských spoločností?

Kedy k tomu príde? Kto bude mať k týmto údajom prístup?

Konečný užívateľ výhod (KUV) je fyzická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu, fyzická osoba – podnikateľ, alebo zriaďovateľ či štatutárny orgán združenia majetku. KUV je posledná osoba v reťazci vlastníckej štruktúry právnickej osoby.

V súčasnosti musí spoločnosť, ktorá podáva žiadosť o zápis do obchodného registra, zapísať aj svojich KUV. Ak tieto údaje neposkytne, register vykonanie zápisu odmietne.

Všetky právnické osoby, ktoré sú v súčasnosti zapísané v obchodnom registri, zároveň musia do 31. decembra 2019 oznámiť informácie o svojich KUV. Sankcia za nedodržanie lehoty je až do výšky 3 310 EUR.

Údaje o KUV nebudú po zápise verejne prístupné, štátne orgány však k nim budú mať prístup.

Len málokto však vie, že podľa piatej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí sa táto situácia zmení, keďže smernica zaväzuje členské štáty EÚ, aby boli informácie o KUV verejne prístupné. Verejnosť musí mať prístup minimálne k údajom o mene, mesiaci a roku narodenia, krajine pobytu a štátnej príslušnosti všetkých KUV, ako aj o povahe a rozsahu ich výhod. Členské štáty musia smernicu transponovať do svojej legislatívy do 10. januára 2020.

Následne budú informácie o KUV, ktoré boli poskytnuté v roku 2019, verejne prístupné.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.