Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

Slovensko: Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa aj bez súhlasu zamestnávateľa. 

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa aj bez súhlasu zamestnávateľa.

Parlament schválil novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní. Prezident ju však nepodpísal a vrátil ju parlamentu na opätovné prerokovanie s niekoľkými pripomienkami.

Parlamentom schválené znenie novely zákona o kolektívnom vyjednávaní upravuje podmienky rozširovania záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) v rámci odvetvia alebo jeho časti na zamestnávateľov, ktorí KZVS neuzatvorili. Odvetvie sa určuje v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Návrh na rozšírenie záväznosti KZVS môžu podať zamestnávatelia, prípadne zväzy zamestnávateľov ako aj odborové orgány. Na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy nie je potrebný súhlas zamestnávateľa. Prakticky bude rozširovanie prebiehať tak, že príslušná odborová organizácia doručí Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny návrh na rozšírenie záväznosti KZVS na určitých presne stanovených zamestnávateľov. Tento návrh ministerstvo zverejní v Obchodnom vestníku a na svojom webovom sídle. Zamestnávateľ môže ministerstvu oznámiť svoje pripomienky k návrhu na rozšírenie v lehote 30 dní. Pripomienky zamestnávateľa posudzuje poradná komisia zriadená ministerstvom na tripartitnom princípe. Jej stanovisko má však pre ministerstvo len odporúčací charakter.

Rozširovanie záväznosti KZVS sa netýka zamestnávateľa, na ktorého sa už vzťahuje iná KZVS, zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov (prezident navrhuje, aby sa počet zvýšil na 50 zamestnancov) alebo viac ako 10% osôb so zdravotným postihnutím. Ďalej na zamestnávateľa, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť menej ako 24 mesiacov (neplatí pre právneho nástupcu), zamestnávateľa, ktorého postihla mimoriadna udalosť, zamestnávateľa, ktorý je v úpadku, v likvidácii alebo u ktorého bola zavedená nútená správa či ozdravný režim. Prezident žiada, aby sa do novely zapracovala ďalšia výnimka, a to že KZVS sa nebude vzťahovať na zamestnávateľov, ktorí už majú uzatvorenú podnikovú kolektívnu zmluvu.

V dôvodovej správe k novele zákona sa uvádza, že rozširovanie KZVS je štandardným nástrojom využívaným v rámci členských štátov EÚ. Zákon má prispieť k lepšiemu postaveniu zamestnancov, zvýšeniu ich ochrany v pracovnoprávnych vzťahoch a stabilizovať pracovný trh v danom odvetví. Na druhej strane však zákon zrejme predstavuje zásah do voľnosti úpravy vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a môže tiež znamenať zvýšenie finančných nákladov na pracovnú silu.

Definitívne znenie novely a jej účinnosť bude závislá od jej opätovného prerokovania a schválenia parlamentom.

Zdroj: Novela zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

Pavol Benco
 
 
 
 
Kontaktná osoba v Bratislave
Mgr. Pavol Benčo
Tel.: +421 2 57 88 00 88
 
 

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.