Slovensko: Ukazovatele, ktoré je nutné sledovať počas pandémie COVID-19

Kedy môže a kedy musí byť na spoločnosť vyhlásený konkurz? Na ktoré odchádzajúce platby teba osobitne dbať?

Osobitne počas riešenia ekonomických následkov pandémie COVID-19 je nutné dohliadať na finančnú situáciu v spoločnosti. Odporúčame zvlášť sledovať, či resp. za akých okolností môže spoločnosť vykonávať niektoré platby, napr. či môže splácať pôžičku poskytnutú spoločníkom. Takéto plnenie môže byť považované za vrátenie plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje, čo je zakázané.

Ak je situácia v spoločnosti naozaj vážna a spoločnosť je v úpadku, je nutné zachovať zákonné lehoty a podať návrh na konkurz. V prípade nedodržania lehôt resp. ponechania veľmi nízkeho majetku v spoločnosti hrozí riziko osobnej zodpovednosti štatutára spoločnosti.

V prípade, že spoločnosť nie je schopná plniť svoje záväzky, je potrebné rátať s tým, že niektorý z veriteľov môže podať na spoločnosť návrh na konkurz.

Či už úpadok hrozí, alebo spoločnosť už v úpadku je, odporúčame tiež zvážiť aj možnosť reštrukturalizácie spoločnosti. Pri reštrukturalizácii je však potrebné už vopred myslieť na to, že súd reštrukturalizáciu povolí len vtedy, ak nezabezpečení veritelia dostanú aspoň 50 % svojich pohľadávok počas najbližších 5 rokov.

V prípade akejkoľvek otázky vieme situáciu zanalyzovať a navrhnúť riešenie, ktoré bude minimalizovať všetky možné riziká.

Oblasť / problém

Čo sledovať

Následok

Spoločnosť v kríze

Pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100.

Zákaz vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje.

Porušenie: osobná zodpovednosť štatutára!

Úpadok (predĺženie)

Viac ako jeden veriteľ a hodnota záväzkov presahuje hodnotu majetku.

Povinnosť podať návrh na konkurz do 30 dní. Ak predĺženie nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020, lehota je 60 dní.

Porušenie: osobná zodpovednosť štatutára!

Úpadok

(platobná neschopnosť)

Neschopnosť plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi.

Riziko, že veriteľ podá na dlžníka návrh na konkurz.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.