Čo prináša novela Exekučného poriadku?

Slovensko: Dlžné peniaze už nebude pre Vás môcť vymôcť Váš obľúbený exekútor.

Dlžné peniaze už nebude pre Vás môcť vymôcť Váš obľúbený exekútor. Stať sa to môže iba náhodou a za predpokladu, že jeho úrad je v obvode kraja, kde býva alebo má sídlo Váš dlžník. Ak podáte návrh na vykonanie exekúcie po 1. apríli 2017, bude Vám exekútor pridelený náhodným výberom. Avšak platiť bude pravidlo, a teda výnimka z náhodného výberu, že všetky ďalšie exekúcie proti jednému povinnému bude viesť ten istý exekútor. Takže povinný ľudovo povedané „prischne“ jednému exekútorovi.

Návrh na vykonanie exekúcie budete môcť podať viacerými spôsobmi v závislosti od toho či máte alebo nemáte aktivovanú elektronickú schránku (viac o aktivácií elektronických schránok nájdete tu). V prípade, že ste si schránku aktivovali, môžete podať návrh elektronicky prostredníctvom formuláru na jediný príslušný súd pre exekúcie, ktorým je Okresný súd Banská Bystrica. Ak schránku aktivovanú nemáte, prichádzajú do úvahy dve možnosti podania návrhu. Prvá možnosť je podať návrh ktorémukoľvek exekútorovi, ktorý Vami predložené listiny prevedie do elektronickej podoby a zašle súdu. Za túto činnosť patrí exekútorovi odmena, o ktorú sa navýšia trovy exekúcie. Druhou, resp. treťou a najpohodlnejšou možnosťou je podanie cez Vášho zástupcu, napríklad advokáta, ktorý už schránku aktivovanú má.

Výška odmeny exekútora nebude môcť po novom prekročiť výšku vymáhaného nároku a pri zmene exekútora, pôvodnému exekútorovi odmena patriť nebude. Upovedomenie o začatí exekúcie bude obsahovať aj presnú výšku trov pre prípad zaplatenia dlžnej sumy.

Trvanie exekúcie bude časovo ohraničené pre prípad nemajetnosti povinného. Exekútor zastaví exekúciu ak sa nepodarí zistiť dostatočný majetok povinného. V prípade fyzickej osoby do piatich rokov od začatia exekúcie alebo posledného zexekvovania majetku a pri právnickej osobe to bude do 30 mesiacov.

Všetky spomenuté zmeny budú účinné od 1. apríla 2017 a budú sa vzťahovať na exekučné konania začaté po tomto dátume.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.