Slovensko: Predaj CBD výrobkov – aktuálny stav

Kannabidiol („CBD“) zatiaľ nemá status schválenej tzv. novej potraviny („Novel food“) v zmysle  nariadenia (EÚ) č. 2015/2283 o nových potravinách, a preto výrobky s obsahom CBD, a to v akomkoľvek množstve, nemožno v Slovenskej republike umiestňovať ako potraviny alebo výživové doplnky.

Výrobky s obsahom kannabidiolu (CBD) možno umiestňovať na trh ako kozmetické výrobky v súlade s nariadením (EÚ) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Platí, že žiadateľ, ktorý má v úmysle uviesť na trh EÚ akúkoľvek novú potravinu, musí požiadať Európsku komisiu o povolenie. Po overení žiadosti  EU komisia poverí Európsky úrad pre bezpečnosť potravín („EFSA“), aby vykonal vedecké hodnotenie bezpečnosti zdravotných rizík pre spotrebiteľov. Európska komisia rozhoduje o povolení alebo nepovolení novej potraviny a o podmienkach jeho používania, pričom zohľadňuje stanovisko EFSA.

Aktuálny stav k predaju CBD výrobkov na Slovensku

EFSA v polovici roka 2022 informovala žiadateľov o tom, že nemá k dispozícii dostatočné údaje o vplyve CBD na pečeň, gastrointestinálny trakt, endokrinný systém, nervový systém a na psychickú pohodu ľudí. Štúdie na zvieratách zároveň poukazujú na významné nepriaznivé účinky najmä vo vzťahu k reprodukcii, pričom je dôležité preskúmať, či sa tieto účinky prejavujú aj u ľudí.

V súčasnosti úrad EFSA spolupracuje so žiadateľmi, aby im vysvetlila, ako je možné poskytnúť dodatočné informácie, ktoré by pomohli odstrániť neistoty v súvislosti s bezpečnosťou CBD výrobkov.

Kedy bude schválené CBD v potravinách, a teda aj výživových doplnkov ?

Platí, že lehota, ktorú má EFSA na vypracovanie stanoviska pre zhodnotenie rizík v súvislosti s umiestňovaním výrobkov s obsahom CBD na trh – 9 mesiacov od prijatia žiadosti sa pozastavuje, kým žiadateľ nepredloží požadované dodatočné informácie a údaje.

V súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že bude CBD v dohľadnej dobe schválená ako nová potravina. Určitý posun môže nastať v priebehu roka 2023 v súvislosti s povolením syntetického CBD v potravinách a výživových doplnkoch. Vzhľadom na obrovské množstvo nelegálne umiestňovaných výrobkov s obsahom CBD na trhoch v členských štátoch sa očakáva prijatie stanoviska od EU Komisie.

Z našej praxe

V našej právnej praxi sme zaznamenali viaceré dopyty od našich najmä zahraničných klientov, pre ktorých notifikujeme výživové doplnky na Slovensku, ako je možné, že viaceré zahraničné a slovenské e-shopy ponúkajú na svojich webových stránkach CBD oleje, CBD kapsuly, CBD cukríky, CBD gumové medvedíky či iné formy výrobkov s obsahom CBD a umiestňujú ich slovenský trh a či sa v tomto smere zmenila slovenská legislatíva alebo prístup slovenských orgánov (Úrad verejného zdravotníctva).

Odpoveď je nie, legislatíva ani postoj Úradu verejného zdravotníctva sa v tomto smere nezmenil.

Niektoré e-shopy a distribútori najmä zahraničných výrobcov CBD sa aktuálny zákaz umiestňovania výrobkov s obsahom CBD snažia obísť tým, že k informačnému letáku pre spotrebiteľa uvádzajú informáciu, že výrobok nie je určený na vnútorné použitie (áno, napriek tomu, že ide o cukríky, gumové medvedíky a kapsule, ktoré sa inak ako orálne užiť nedajú), alebo že je výrobok určený na zberateľské účely.

K vyššie uvedenému si dovoľujeme uviesť, že táto prax nie je v súlade s platným európskym ani slovenským právom a za umiestňovanie potravín, vrátane výživových doplnkov na slovenský trh v rozpore s platnými právnymi predpismi hrozí okrem stiahnutia výrobkov z trhu, pokuta až do výšky 20.000 eur.

Našim klientom preto odporúčame, aby s predajom CBD výrobkov počkali, kým bude CBD schválená na úrovni EÚ a zapísaná do úniového zoznamu nových potravín, v ktorom budú uvedené aj podmienky, za ktorých možno predmetnú novú potravinu používať (tzn. kategórie potravín, do ktorých možno CBD pridávať, najvyššie prípustné množstvá CBD v týchto potravinách, prípadne aj špecifické požiadavky na označovanie takýchto potravín).

Vývoj situácie pozorne sledujeme a akonáhle sa obmedzenia v súvislosti s predajom CBD výrobkov na Slovensku uvoľnia, budeme Vás o tom informovať.

Zdroje:

  1. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov;
  2. výnos MP SR a MZ SR 16826/2007-OL; nariadenie EP a Rady č. 178/2002, 1924/2006, 1925/2006, 1169/2011, 2015/2283.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.