Slovensko: Povinnosti vlastníka pozemku s environmentálnou záťažou

Od 01.06.2022 môže byť vlastník pozemku zodpovedný za environmentálnu záťaž, bez ohľadu na to, či je pôvodcom znečistenia.

Ostatná novela zákon niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže prelomila doterajšiu zásadu, že za ekologické znečistenie pozemku zodpovedá pôvodca znečistenia, ktorý aj znáša náklady na odstránenie znečistenia. Novela vniesla určitú neistotu do právneho postavenia vlastníka pozemku, ktorý bol povinný odstrániť znečistenie životného prostredia na vlastné náklady len vo výnimočných prípadoch.

Novela, ktorá nadobudne účinnosť 1.6.2022, mení doterajšie predpisy a pre vlastníka nehnuteľnosti môže znamenať značnú finančnú záťaž.

Novela zavádza zásadu, že ak štát znáša náklady na sanáciu ekologickej záťaže, musí požadovať od vlastníka pozemku náhradu/úhradu týchto nákladov.

Alternatívou k úhrade nákladov na sanáciu je možnosť vlastníka pozemku zriadiť záložné právo na pozemok na zabezpečenie pohľadávky štátu.

Zákon však neobsahuje jasne formulovanú povinnosť vlastníka uhradiť náklady na sanáciu po zriadení záložného práva.

Vlastník pozemku nie je obmedzený ani v možnostiach jeho scudzenia, ani zákon nestanovuje povinnosť uspokojiť pohľadávky štátu z odplaty za prevod založeného pozemku. Okrem toho vlastník pozemku nemá voči pôvodcovi znečistenia žiaden zákonný regresný nárok.

Odborná verejnosť poukazuje na nedostatky prijatej novely a na negatívny dopad týchto zmien na práva a povinnosti vlastníkov nehnuteľností v Slovenskej republike.  Z uvedených dôvodov, je presadzovanie novely zákona niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže v budúcnosti otázne. Pri kúpe nehnuteľností na Slovensku sa však viac ako kedykoľvek predtým odporúča vykonať environmentálnu due diligence.

Zdroj:

  1. 409/2011 Z.z.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.