Slovensko: Nová možnosť získania 20 % (a viac) z nevymožiteľných pohľadávok

Koncom minulého roka bola prijatá novela zákona o DPH, ktorá výrazne prispeje k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Nová právna úprava umožňuje podnikateľom, ktorí sú platiteľmi DPH, získať späť až 20 % zo svojich nezaplatených pohľadávok omnoho jednoduchšie, ako tomu bolo doteraz. Vďaka tomu sa podnikateľom viac než kedykoľvek predtým oplatí investovať do dôsledného manažmentu a uplatňovania pohľadávok voči svojim odberateľom.

Najmarkantnejšou zmenou je nová definícia pojmu „nevymožiteľná pohľadávka“ v zákone o DPH, ktorá teraz zahŕňa aj také pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby, ktoré sú minimálne 150 dní po splatnosti a zároveň:

  1. pri pohľadávkach do 1.000,- EUR podnikateľ (dodávateľ) vykoná úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky;
  2. pri pohľadávkach nad 1.000,- EUR si ich podnikateľ (dodávateľ) uplatní žalobou na súde alebo ich vymáha v rámci exekúcie.

Pokiaľ ide o časovú podmienku, moment uplynutia 150 dní po splatnosti pohľadávky je viazaný na účinnosť novely, ktorá nastala 1. januára 2023, a teda nenastane skôr ako 31. mája 2023, a to i pri pohľadávkach, ktoré sú po splatnosti viac než 150 dní.

Oproti nutnosti vedenia exekučného konania najmenej 12 mesiacov, resp. čakania na konkurz či reštrukturalizáciu dlžníka je nová úprava značne flexibilnejšia. Pri nízkych pohľadávkach (do 1.000,- EUR) postačuje napríklad zaslanie predžalobnej výzvy dlžníkovi, pri vyšších pohľadávkach (nad 1.000,- EUR) sa vyžaduje ich uplatnenie súdnou cestou, napríklad podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu.

V súvislosti s nevymožiteľnými pohľadávkami je dodávateľ oprávnený znížiť si základ dane z pridanej hodnoty, a to formou opravy základu dane najviac v rozsahu, ktorý zodpovedá neprijatej protihodnote za dodanie tovaru alebo služby (teda v rozsahu, v akom dlžník pohľadávku dodávateľa neuhradil). Ak však dlžník následne (po 150 dňoch od splatnosti pohľadávky) pohľadávku čo aj len čiastočne uhradí, v rozsahu tejto úhrady si dodávateľ základ dane znížiť nemôže.

Dodávateľ je naďalej povinný, tak ako doteraz, o oprave základu dane vyhotoviť opravný doklad.

Upozorňujeme, že v prípade, ak dodávateľ vykoná opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke, ktorú si uplatnil na súde žalobou a následne vezme žalobu späť, dôjde k zastaveniu súdneho konania z dôvodov na strane dodávateľa alebo súd neprizná dodávateľovi uplatňovaný nárok, dodávateľ je povinný vrátiť príslušnú časť DPH štátu späť.

V dôsledku týchto zmien je pre podnikateľov, ktorí sú platiteľmi DPH, namieste, aby si svoje pohľadávky voči dlžníkom aktívne uplatňovali. Hodnota, ktorú tým získajú, môže ľahko prevýšiť náklady s tým spojené. Jednak ide o samotné zníženie základu dane z pridanej hodnoty, ktoré je pri splnení horeuvedených podmienok takpovediac „garantované“, no určite netreba zabúdať na to, že pri profesionálnom manažmente pohľadávok a ich efektívnom uplatňovaní pomocou vhodne zvolených právnych nástrojov sa zvyšuje i miera ich úhrady zo strany dlžníkov.

Pokiaľ hodláte zveriť túto agendu renomovaným odborníkom s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti alebo máte dodatočné otázky, ktoré potrebujete zodpovedať, neváhajte sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.