Slovensko: Povinnosti dovozcov a distribútorov potravín vrátane výživových doplnkov na Slovensku

Vlastníte alebo si prenajímate sklad alebo iné priestory na Slovensku na skladovanie, balenie a ďalšiu distribúciu potravín alebo výživových doplnkov?

Každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku so sídlom na Slovensku, ktorý chce na Slovensku prevádzkovať sklad, je povinný získať predchádzajúci súhlas na uvedenie priestorov do prevádzky od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „ÚVZ“) miestne príslušného podľa adresy zamýšľanej prevádzky alebo priestorov.

Uvedenú povinnosť má prevádzkovateľ potravinárskeho podniku aj napriek tomu, že nie je povinný získať živnostenské oprávnenie alebo registrovať svoju činnosť podľa živnostenského zákona.

Dovozca alebo distribútor potravín a výživových doplnkov je povinný nechať si schváliť priestory na podnikanie bez ohľadu na to, či priestory vlastní alebo si ich len prenajíma.

Distribútor a/alebo dovozca potravín a výživových doplnkov je povinný požiadať o uvedenie priestorov (skladu) do prevádzky a predložiť všetky prílohy a stanoviská požadované zákonom o hygiene a súvisiacimi právnymi predpismi a dať si schváliť prevádzkový poriadok priestorov.

Pred vydaním súhlasu orgán verejného zdravotníctva vykoná osobnú kontrolu priestorov a následne vydá úradný zápis z kontroly. Len v prípade, že zápisnica z kontroly neobsahuje žiadne nedostatky, chýbajúce doklady alebo kým nebudú nedostatky odstránené, orgán verejného zdravotníctva súhlas nevydá.

Okrem toho je potrebné prevádzku potravinárskeho podniku (skladu) nahlásiť aj Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe alebo hygiene v závislosti od druhu výrobku.

Tieto povinnosti sa vzťahujú aj na zahraničného distribútora a/alebo dovozcu, ak sa rozhodne zriadiť svoje sídlo na Slovensku.

Radi vám i) zanalyzujeme, či sa na vás uvedené povinnosti vzťahujú, ii) na požiadanie založíme spoločnosť na dovoz alebo distribúciu potravín alebo výživových doplnkov; iii) pomôžeme vám s prípravou všetkých dokumentov vyžadovaných slovenskými predpismi a predpismi EÚ a budeme vás zastupovať pred príslušnými slovenskými orgánmi.

Zdroje:

  1. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu s potravinami a výrobkami: Zákon o potravinách, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  2. príslušné nariadenia EÚ o potravinách a potravinových doplnkoch.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.