Slovensko: Úspech v spore týkajúcom sa šikanózneho konania

Naša advokátska kancelária bnt zastupujúc klienta ako stavebníka uspela v konaní začatom  Združením domových samospráv pod vedením Marcelom Slávikom.

Namietajúc nedodržanie „ochrany verejného záujmu“  žiadalo Združenie pán Slávika v rámci konania, aby stavebný úrad zaviazal stavebníka na vybudovanie zelenej strechy, fontán s pod. Keďže stavebný úrad vyhodnotil požiadavky Združenia v tomto prípade za neodôvodnené, obrátilo sa Združenie na súd so žiadosťou o zrušenie vydaného rozhodnutia ako vecne nesprávneho.

Naša advokátska kancelária v konaní pred súdom, práve s ohľadom na dlhodobé pôsobenie Združenia po celom Slovensku namietala, že prezentovaná ochrana verejného záujmu je len predstieraná a cieľom konania Združenia je pravdepodobne výlučne získanie vlastného majetkového prospechu. Namietali sme šikanózny a neetický charakter podanej žaloby a preukázali neodôvodnenosť požiadaviek v územnom konaní.  Príslušný súd po prerokovaní podaného návrhu a našich vyjadrení zamietol žalobu Združenia domových samospráv a potvrdil správnosť vydaného územného rozhodnutia.

Uvedené súdne konanie a následne rozhodnutie súdu je príkladom  právnej obrany proti šikanóznym praktikám Združenia domových samospráv.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.