ROMANIA: Noutăți legislative în materia relațiilor de muncă

Modificarea Codului Muncii. Noi măsuri în contextul Covid-19

I. Modificarea Codului Muncii

Legea 53/2003 – Codul Muncii a suportat modificări ca urmare a adoptării recente a Ordonanței de urgență nr. 117/2021 (“OUG 117/2021”), după cum urmează:

· A fost calificată expres ca muncă nedeclarată primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită prin contractele individuale de muncă cu timp parţial, cu excepţia orelor suplimentare efectuate în situații excepționale, respectiv cazuri de forţă majoră sau alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora.

· A fost definită munca subdeclarată ca fiind acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit şi evidenţiat în statele de plată a salariilor şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale.

· Munca suplimentară, conform modificărilor recente ale Codului Muncii, se va compensa cu ore libere plătite în următoarele 90 de zile după efectuarea acesteia, iar nu în 60 de zile, cum era reglementat anterior.

De asemenea, începând cu 20.10.2021 vor intra în vigoare noi sancțiuni contravenționale aplicabile angajatorilor, după cum urmează:

· Primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, se va sancționa cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

· Acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidenţiat în statele de plată a salariului şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale, se va sancționa cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situaţie, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei;

· Întârzierea plății salariului cu mai mult de o lună față de data plății, astfel cum a fost agreată prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau menționată în regulamentul intern, după caz, se va sancționa cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepţia situaţiei în care angajatorul se află sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

 

II. Noi măsuri în contextul Covid-19

Ø Zile libere plătite pentru supravegherea copiilor

Urmare a adoptării ordonanței de urgență 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (“OUG 110/2021”), unul dintre părinți poate beneficia, la cerere, de zile libere pentru supravegherea și îngrijirea copilului în cazul limitării/ suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ și efectuării cursurilor în sistem online sau în altă modalitate alternativă, pentru toată perioada în care se decide limitarea/ suspendarea activității1 și până la finalizarea anului școlar 2021-2022, fără a se include vacanțele.

Indemnizația de care beneficiază angajatul pentru zilele libere este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizația este în sumă brută și este supusă impozitării și contribuțiilor aferente.

Părinții eligibili de a beneficia de zile libere plătite sunt:

· părinții copiilor cu vârsta de până la 12 ani;

· părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o forma de învățământ;

· părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de Legea nr. 448/2006, doar în situația în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată prin decizia autorităților;

· părinții copiilor cu vârsta de până la 18 ani înscriși în cadrul unor unități de învățământ, când aceștia se află într-o grupă de risc ori locuiesc împreună cu o persoană care se află într-o grupă de risc;

· părinții care au în întreținere o persoană adultă încadrată în grad de handicap grav, în anumite condiții.

Nu vor beneficia de zile libere plătite părinții care:

· se află în concediu de creștere a copilului;

· sunt asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;

· se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;

· au raportul de muncă suspendat, fiind în șomaj tehnic;

· nu realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor;

· își desfășoară activitatea în cadrul unui loc de muncă ce permite desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu sau telemuncă.

De asemenea, pentru ca părintele să beneficieze de zile libere plătite, este necesar ca celălalt părinte să nu beneficieze, la rândul său, de zile libere.

Zilele libere se acordă de către angajator exclusiv la solicitarea angajatului, însoțită de documentele justificative specifice.

Ca regulă, angajatorul este obligat să acorde angajatului zilele libere solicitate. Prin excepție, zilele libere vor fi acordate numai cu acordul angajatorului, atunci când unitatea în care își desfășoară activitatea se află într-una dintre categoriile enumerate în OUG 110/2021, printre care, telecomunicații, asistență socială, transport feroviar.

Totodată, acordul angajatorului este necesar și în vederea acordării de zile libere în cazul angajaților sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și personalului din unitățile sanitare publice, cu excepția familiilor monoparentale, în cazul cărora angajatorul va fi obligat să ofere zilele libere amintite.

În aceste din urmă cazuri, dacă angajatorul nu aprobă cererea de acordare a zilelor libere, părintele are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pentru decontarea indemnizațiilor acordate salariaților, este necesar ca angajatorul să depună o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, însoțită de documentele justificative specifice, în cel mult 30 de zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei. Decontarea sumelor se face în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor.

Conform procedurii din 2021 de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, documentele justificative, precum şi modelul acestora, procedură care va intra în vigoare la data de 15.10.2021, documentele justificative sunt reprezentate de:

– lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe

această perioadă.

– copii de pe statele de plată şi pontajele din care să reiasă acordarea indemnizaţiei pentru

fiecare zi liberă;

– declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista angajaților include persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate de OUG 110/2021

– dovada plăţii impozitului şi contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi a contribuţiei asiguratorii pentru muncă aferente indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă.

 

Menționăm că neacordarea zilelor libere de către angajator reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care angajatorul refuză acordarea zilelor libere, fără a depăși valoarea cumulată de 20.000 lei.

 

Ø Șomajul tehnic și indemnizația aferentă

Prin adoptarea ordonanței de urgență nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (“OUG 111/2021”), au fost reglementate următoarele:

Începând cu data de 4 octombrie 2021 până la data de 31 decembrie 2021, pe perioada implementării șomajului tehnic ca urmare a efectelor produse de Covid-192, salariații beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut3 (“Indemnizația”).

De acordarea Indemnizaţiei beneficiază, de asemenea, şi salariaţii angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepţia salariaţilor aflaţi în concediu medical şi care primesc indemnizaţia de asigurări sociale aferentă.

În vederea acordării sumelor necesare plății Indemnizației, angajatorii depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, o cerere semnată, însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de Indemnizație.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, urmând ca plata Indemnizației să se efectueze de către agențiile de ocupare a forței de muncă către angajatori în cel mult 15 zile de la data depunerii documentelor.

Plata Indemnizatiei se efectuează de către angajatori salariatilor în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajatori a sumelor aferente Indemnizației.

Precizăm că Indemnizația este supusă atât impozitării cât și plății contribuțiilor sociale obligatorii.

Nu beneficiază de Indemnizație:

· instituții și autorități publice;

· angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate din alte motive decât cele referitoare la pandemia Covid-19;

Se impune a fi menționat că angajatorii pot solicita pentru aceeași perioadă din lună și numai pentru salariați diferiți atât acordarea Indemnizatiei anterior menționate cât și indemnizatia pentru reducerea programului de muncă (Kurzarbeit) reglementată de OUG 132/2020. Totodată, pentru perioade diferite din lună, angajatorii pot beneficia pentru același salariat atât de

Indemnizația anterior menționată cât și de indemnizația pentru reducerea programului de muncă (Kurzarbeit), reglementată de OUG 132/2020.

 

Ø Noi măsuri aplicabile în București privind organizarea programului de muncă

Conform hotărârii CMBSU nr. 67 din 9.10.2021, începând cu data de 10.10.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile se instituite obligația angajatorilor cu peste 50 de angajați care nu pot desfășura activitatea în regim de telemuncă sau de muncă la domiciliu de a organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe a căror activitate să înceapă/să se termine la diferență de cel puțin o oră, pentru a evita aglomerarea transportului în comun.

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale