România: Noutati legislative in materia constructiilor, urbanismului si contenciosului administrativ

La finele lunii aprilie ale anului curent, mai precis în data de 21 aprilie 2023, a intrat în vigoare Legea nr. 102/2023 (“Legea nr. 102/2023”), lege publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 18 aprilie 2023. Prin Legea nr. 102/2023, legiuitorul modifică anumite prevederi ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (“Legea nr. 50/1991”), Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (“Legea nr. 350/2001”) și Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (“Legea nr. 554/2004”).

Prin materialul de față, ne propunem să tratăm, pe scurt, modificările aduse de Legea nr. 102/2023.

Astfel, în ceea ce privește Legea nr. 50/1991, legiuitorul a adus o serie de adăugiri art. 7,  prevederi care reglementează măsurile necesar a fi întreprinse pentru asigurarea publicității autorizației de construire.

Astfel, începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 102/2023, informaţiile referitoare la condiţiile necesar a fi îndeplinite de către beneficiari, condiții regăsite în cuprinsul autorizaţiei de construire, se fac publice în maximum 30 de zile de la data emiterii autorizaţiei şi trebuie să includă în mod obligatoriu elemente precum, dar fără a se limita la procentul de ocupare a terenului – P.O.T. şi coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T., retragerile construcţiilor de la limitele de proprietate sau regimul de înălţime, numărul de niveluri subterane şi supraterane pentru fiecare construcţie, şi înălţimile construcţiilor, la cornişă şi maximă pentru fiecare construcţie.

La momentul în care autoritatea emitentă își îndeplinește obligația de a publica pe pagina de internet proprie sau de a afișa la sediul său informațiile anterior menționate, aceasta va proceda și la consemnarea și publicarea datei de finalizare a operaţiunilor de publicitate a conţinutului autorizaţiei de construire.

Totodată, legiuitorul a instituit în sarcina beneficiarului autorizației de constituire obligația ca, ulterior comunicării autorizației, dar înainte de începerea lucrărilor, acesta să (i) noteze în cartea funciară a imobilului, precum şi (ii) într-un ziar de largă răspândire numărul autorizaţiei de construire, data emiterii acesteia și titlul/descrierea proiectului, precum şi (iii) să amplaseze în şantier, la loc vizibil, panoul de identificare a investiţiei. Costul tuturor acestor operațiuni va fi suportat în integralitate de către beneficiar.

Fără a interesa care dintre următoarele survine ultima, data ultimei operaţiuni de publicitate, îndeplinită fie de către autoritatea emitentă, fie de către beneficiarul autorizației de construire, va fi considerată data la care conținutul autorizației se consideră comunicat organismelor sociale interesate. Mai mult decât atât, organismele sociale interesate, precum și orice terț interesat pot solicita informațiile extrase din conținutul autorizației de construire sau orice documente publice spre studiu la sediul autorității publice emitente.

O altă modificare adusă Legii nr. 50/1991 este reprezentată de introducerea art. 12, alin. (3) prin care sunt reglementate termene speciale în care organismele speciale interesate pot formula acțiune în anularea autorizației de construire sau cerere de intervenție principală sau accesorie în astfel de litigii.

Conform articolului de lege indicat anterior, în ipoteza litigiilor ce vizează autorizaţiile de construire, legea distinge între situația în care plângerea prealabilă mai este obligatorie, caz în care termenul pentru formularea acesteia este de 30 de zile și începe să curgă de la data îndeplinirii ultimei operaţiuni de publicitate, fie de către autoritatea emitentă, fie de către beneficiarul autorizației de construire. Referitor la termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenţie accesorie sau principală, acesta este de 60 de zile şi se calculează de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data expirării termenului legal de soluţionare a plângerii, fără a conta care dintre aceste date survine prima.

Dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie, termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenţie accesorie sau de intervenţie principală este de 60 de zile şi începe să curgă tot de la data ultimei operaţiuni de publicitate îndeplinită fie de către autoritatea emitentă, fie de către beneficiarul autorizației de construire.

În materia urbanismului, noul alin. (4) al art. 64 din Legea nr. 350/2001 prevede un termen special de prescripție de 1 an înăuntrul căruia organismele sociale interesate pot ataca hotărârile de aprobare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Termenul acesta curge de la data aprobării acestor documentații și derogă de la termenul general de 5 ani prevăzut în art. 64, alin. (3) din aceeași lege.

Mai departe, vom prezenta, de o manieră succintă, modificările aduse Legii nr. 554/2004.

O primă modificare se referă la introducerea literei d1) la art. 11, alin. (1)  din Legea nr. 554/2004, conform căreia, dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie, orice persoană interesată poate solicita anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate în termen de 6 luni de la data la care a luat la cunoştinţă conţinutul actului.

De asemenea, Legea nr. 102/2023 modifică și art. 14 din Legea nr. 554/2004, mai precis alin. (1) al art. 14. Pe de-o parte, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond, în termen de maximum 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a conţinutului actului care nu mai poate fi revocat. Noutatea legislativă este dată de introducerea acestui termen de 30 de zile, termen ce nu exista în formularea precedentă a articolului de lege. Pe de-altă parte, în vechea redactare a tezei a II-a a art. 14, alin. (1) nu era prevăzut momentul de la care începe să curgă termenul de 60 de zile în care trebuia introdusă acțiunea în anulare. Grație intrării în vigoare a Legii nr. 102/2023, este lămurit acest aspect, acțiunea în anularea actului administrativ trebuind a fi introdusă în termen de 60 de zile de la introducerea cererii de suspendare. Dacă acest termen nu va fi respectat, iar fondul acțiunii în suspendare nu va fi soluționat, instanța va respinge cererea în suspendare ca lipsită de interes.

Ultima modificare la care vom face referire în cuprinsul acestui material este cea adusă art. 15, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, care, în actuala formă, prevede faptul că cererea de suspendare poate fi formulată fie odată cu acţiunea principală, fie printr-o acţiune separată, într-un termen de maximum 60 de zile de la introducerea acţiunii principale, spre deosebire de vechea formulare a art. 15, alin. (1) care prevedea că cererea de suspendare poate fi formulată până la soluţionarea acţiunii în fond.

Apreciem că modificările aduse Legii nr. 50/1991, Legii nr. 350/2001 și Legii nr. 554/2004 prin Legea nr. 102/2023 sunt de bun augur, fiind menite să rezolve și să preîntâmpine diverse probleme deja existente în practica anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 102/2023, fără a genera noi controverse.

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale