Znaczące zmiany w przedawnieniu roszczeń

Polska: Skrócenie terminów przedawnienia od 2018 r.

Od 9 lipca 2018 r. zmieniają się utarte od lat zasady przedawnienia roszczeń w prawie polskim. Będą miały one zastosowanie we wszystkich umowach pomiędzy polskimi kontrahentami ale także w transakcjach międzynarodowych gdy strony poddadzą umowę prawu polskiemu bądź gdy zgodnie z przepisami (Rzym I) prawo polskie będzie mieć zastosowanie (np. z uwagi na siedzibę sprzedawcy w Polsce). Do 6 lat zostanie skrócony podstawowy dotychczas 10 okres przedawnienia. Bez zmian pozostaną krótsze okresy np. 3 letni w umowach między przedsiębiorcami i przy świadczeniach okresowych (np. odsetkach) oraz 2 letni przy umowach sprzedaży. Istotną zmianą będzie liczenie okresu przedawnienia: według nowych przepisów okres przedawnienia będzie zawsze upływał z końcem roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

Bez zmian pozostaje zasada, że terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani wydłużane poprzez umowę tak jak to jest możliwe np. w Niemczech. Upływ okresu przedawnienia nie oznacza utraty roszczenia – można dochodzić go przed sądem, sprawę przegrywa się tylko wtedy gdy druga strona podniesie zarzut przedawnienia, sąd wówczas oddali powództwo.

Nowe przepisy wprowadzają w ww. względzie pewną zmianę – w przypadku roszczeń kierowanych przeciwko konsumentom sąd z urzędu weźmie pod uwagę przedawnienie i oddali powództwo chyba że względy słuszności przesądzą o nieuwzględnianiu przedawnienia np. charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie w dochodzeniu roszczenia.

 

Źródło: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Dziennik Ustaw 2018, poz. 1104

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych