Szczególne przepisy wprowadzone w związku z COVID-19 unowocześniły prawo spółek

Polska: większe możliwości  podejmowania uchwał online i pisemnie, dłuższe terminy na obowiązki sprawozdawcze spółek

Uchwały online i pisemne

Przepisy wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 znacznie poszerzyły możliwość podejmowanie uchwał online i pisemnie zarówno przez zarządy, rady nadzorcze jak i zgromadzenia wspólników spółek.

Poprzednio takie podejmowanie uchwał przez rady nadzorcze, jak i zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenia) było możliwe tylko wtedy, gdy umowa spółki względnie statut tak stanowiły. W przypadku zarządów nie było to wcale przewidziane.

Obecnie w związku z epidemią COVID-19 i wobec zagrożenia paraliżem działania wielu spółek, które nie wprowadziły poprzednio do swoich umów czy statutów stosownych zapisów odwrócono  regułę dotyczącą rad nadzorczych i zgromadzeń – podejmowanie uchwał online jest obecnie co do zasady możliwe – chyba, że umowa spółki (statut) stanowi inaczej.

Podobnie jest w przypadku uchwał pisemnych rady nadzorczej, a także udziału poszczególnych członków rady w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz głosowania przez poszczególnych członków na piśmie – jest to co do zasady dopuszczalne, chyba że umowa spółki (statut) stanowi inaczej.

Podobne zasady wprowadzono w stosunku do zarządu – o ile umowa spółki (statut) nie stanowi inaczej możliwe jest głosowanie pisemne, online, a także udział na odległość w posiedzeniach zarządu czy głosowanie na piśmie. 

Powyższe zmiany mają zastosowanie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.  

Wydłużenie terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Kolejną zmianą wymuszoną przez epidemię COVID-19 jest przesunięcie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych – z 31 marca 2020 r. na 30 czerwca 2020 r. Do 30 czerwca 2020 r. należy też sporządzić sprawozdanie z działalności. Na zatwierdzenie sprawozdań spółki mają czas do 30 września 2020 r. Do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania należy złożyć do 15 października 2020 r.  

Natomiast spółkom publicznym przedłużono powyższe terminy każdorazowo o 2 miesiące. 

Z kolei termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych został przesunięty z 13 kwietnia 2020 r. na 13 lipca 2020 r.

 

Źródło:

Kodeks spółek handlowych z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 570)

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych