Nowy rok – nowe ważne zmiany w ochronie konsumenckiej i prawie pracy

Polska: Niektórzy przedsiębiorcy zostają objęci ochroną konsumencką, rośnie płaca minimalna i powstaje obowiązek zgłaszania umów o dzieło.

Przedsiębiorcy częściowo objęci ochroną konsumencką – wraz z nowym rokiem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w niektórych przypadkach będą traktowane tak samo jak konsumenci.

Nowelizacja kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta zakłada, że ochroną konsumencką jest objęta każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera jako kupujący umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale pod warunkiem, że umowa ta nie dotyczy bezpośrednio branży tego przedsiębiorcy według PKD ujawnionego w CEIDG.

Ochrona konsumencka udzielona takiej osobie dotyczy:

1. klauzul abuzywnych (czyli niedozwolonych postanowień umownych),
2. rękojmi za wady,
3. prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Dla sprzedawców nowelizacja ta powoduje przede wszystkim konieczność uwzględnienia w codziennej działalności trzeciego rodzaju podmiotu (obok konsumenta i przedsiębiorcy, którego ta nowelizacja nie dotyczy) wraz ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami prawnymi np. koniecznością uwzględniania zwrotów i reklamacji tych osób. Od strony praktycznej sprzedawcy powinni rozważyć zmiany wzorów swoich umów, ogólnych warunków umów czy regulaminów sklepów internetowych.

Podwyższenie płacy minimalnej – minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosi 2 800 PLN brutto. Całkowity miesięczny koszt pracodawcy, zatrudniającego osobę z minimalnym wynagrodzeniem wynosi obecnie ok. 3 370 PLN.

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS – każdy płatnik składek oraz osoba fizyczna, która zleca dzieło ma obowiązek poinformowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Wyjątkiem są sytuacje, gdy:

1. umowa o dzieło zawierana jest z własnym pracownikiem,
2. umowa o dzieło zawierana jest z innym podmiotem niż własny pracodawca, ale wykonywana jest na rzecz tego pracodawcy,
3. umowa o dzieło zostaje zawarta z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Termin na zgłoszenie wynosi 7 dni. Obowiązek dotyczy umów zawartych po 01.01.2021 r. – a zatem nie ma obowiązku zgłaszania tych umów, które zostały zawarte przed tą datą. Powyższy obowiązek informacyjny nie oznacza oskładkowania umowy o dzieło.

 

Źródło: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019, poz. 1495); Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1596); Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020, poz. 266)

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych