Łatwiejsza egzekucja europejskich orzeczeń sądowych w Polsce

Polska: Obowiązują już przepisy wprowadzające ułatwienia w egzekucji europejskich orzeczeń sądowych na terenie Polski.

W dniu 10 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa nowelizująca polski Kodeks postępowania cywilnego odnośnie egzekucji orzeczeń sądów państwowych, a także ugód i dokumentów urzędowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, które zostały w sposób wyraźny wskazane w nowych przepisach.

Dzięki wprowadzonym zmianom wyżej wskazane orzeczenia (ugody, dokumenty urzędowe) stanowią obecnie z mocy prawa tytuł wykonawczy na terenie Polski – tj. mają taką samą moc prawną, co np. prawomocny wyrok polskiego sądu opatrzony klauzulą wykonalności. Wierzyciel posiadający takie zagraniczne orzeczenie (inny dokument) może zatem od razu złożyć u polskiego komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, bez konieczności wcześniejszego przeprowadzania przed polskim sądem postępowania w sprawie stwierdzenia wykonalności/nadania klauzuli wykonalności takiemu orzeczeniu (innemu dokumentowi), jak to było konieczne do tej pory.

Jeżeli dłużnik zamierza uniemożliwić wierzycielowi przeprowadzenie egzekucji, to w ramach działań obronnych może w zależności od sytuacji złożyć do właściwego sądu okręgowego wniosek o odmowę uznania albo odmowę wykonania orzeczenia (innego wyżej wskazanego dokumentu), na które powołuje się wierzyciel.

W myśl znowelizowanych przepisów znajdują one zastosowanie w szczególności do:

– orzeczeń sądowych oraz ugód i dokumentów urzędowych w rozumieniu unijnego rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (których wykonalność została potwierdzona stosownym zaświadczeniem),

– orzeczeń sądowych oraz ugód i dokumentów urzędowych, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego,

– europejskich nakazów zapłaty, których wykonalność została stwierdzona na podstawie stosownych przepisów unijnych,

– orzeczeń sądowych wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, opatrzonych wymaganym zaświadczeniem.

Ustawa nowelizująca nie zawiera przepisów przejściowych ograniczających w czasie obowiązywanie nowych regulacji. Należy jednak pamiętać, że rozporządzenia unijne regulujące daną tematykę same mogą zawierać przepisy przejściowe wyłączające niektóre kategorie orzeczeń/dokumentów spod ich zastosowania i w konsekwencji również spod zastosowania omawianych polskich przepisów (np. rozporządzenie 1215/2012 stosuje się do postępowań sądowych wszczętych nie wcześniej niż w dniu 10 stycznia 2015 roku).

 

Źródło: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2015, poz. 2)

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych