Duże zmiany w prawie podatkowym

Polska: Kontynuacja ofensywy podatkowej rządu. Obszerne modyfikacje kluczowych przepisów mają bardziej uszczelnić system.

W ramach trwającej kampanii mającej na celu optymalizację systemu podatkowego i zwiększenia wpływów z podatków, polski ustawodawca wprowadza następną falę rozwiązań systemowych. Pod koniec roku 2018 została uchwalona obszerna nowelizacja ustaw o PIT, o CIT oraz ogólnej ordynacji podatkowej, która wprowadza szereg nowości. Pierwsze postanowienia tej uchwały zaczęły właśnie obowiązywać.

Nowy rozdział Ordynacji Podatkowej wprowadza obszerne obowiązki raportowania do organów skarbowych schematów podatkowych, czyli rozwiązań, mających na celu korzyści podatkowe (tzw. MDR, Mandatory Disclosure Rules). Jest to odpowiedź na dyrektywę Rady (UE) 2018/822, która ma za cel zwalczanie praktyk tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej poprzez wprowadzenie obowiązków raportowania, jak również przez poprawę wymiany informacji między państwami UE.

Nowe przepisy nakładają obowiązek raportowania nie tylko na doradców (podatkowych, prawnych, pracowników banków etc.), ale też na podmioty i osoby korzystające z takich schematów podatkowych. Zakres nowych przepisów wykracza częściowo poza założenia dyrektywy 2018/822, obejmują one mianowicie nie tylko schematy transgraniczne, ale też krajowe, a obowiązek raportowania obowiązuje częściowo wstecz. Na wypadek uchylenia się od w/w obowiązków grożą kary w wysokości do 2 mln PLN.

Poza MDR został również wprowadzony tzw. exit tax, czyli podatek związany z przeniesieniem rezydencji podatkowej podatnika poza Polskę. Dotyczy to zarówno spółek jak też osób fizycznych.

Pozostałe nowości obejmują między innymi:

– odrębne przepisy regulujące opodatkowanie dochodów z walut wirtualnych,

– preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej,

– rozwiązania odnoszące się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności,

– alternatywny sposób opodatkowania emisji euroobligacji,

– zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych,

– ograniczenie możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania i zmiany w przepisach mocy ochronnej interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych w przypadku unikania opodatkowania.

Z powodu kontrowersji i niejasności związanych z nowymi przepisami, Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad projektem obszernych objaśnień do wszystkich nowych regulacji. Publikacja objaśnień przewidziana jest na połowę 2019.

 

Źródło: Ustawa z dnia 23 października o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych