Nuo 2017 m. liepos mėnesio Lietuvoje įsigaliojo naujasis Darbo kodeksas

Kviečiame susipažinti su naujovių apžvalga nuo šių metų liepos 1 d. galiojančiame Lietuvos Darbo kodekse.

Naujuoju Lietuvos Darbo kodeksu buvo siekiama liberalizuoti darbo santykius, užtikrinti darbo ir šeiminių įsipareigojimų balansą, užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir taip prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų.

Siekiant šių tikslų naujajame Darbo kodekse buvo pristatyti toliau nurodyti pakeitimai:

Naujos darbo sutarčių rūšys: (i) Projektinio darbo sutartis – terminuota darbo sutartis, kuria darbuotojas įsipareigoja atlikti darbo funkciją konkrečiam projekto rezultatui pasiekti dirbdamas savo nustatytu darbo laiko režimu darbovietėje arba už darbovietės ribų; (ii) darbo vietos dalijimosi darbo sutarties atveju du darbuotojai susitaria su darbdaviu dėl vienos darbo vietos dalijimosi, neviršydami vienam darbuotojui nustatytos maksimaliosios darbo laiko normos; (iii) darbo keliems darbdaviams sutartis – kai darbuotojas dirba dviem ar daugiau darbdavių tai pačiai darbo funkcijai atlikti; (iv) pameistrystės sutartis – terminuota darbo sutartis, kuri sudaroma asmeniui siekiant darbo vietoje įgyti profesijai reikalingą kvalifikaciją ar kompetencijų.

Nuo šiol terminuotos darbo sutartys gali būti sudaromos ir nuolatinio pobūdžio darbams atlikti, tačiau tokių sutarčių negali būti daugiau kaip 20% visų darbdavio sudarytų darbo sutarčių skaičiaus.

Naujasis darbo kodeksas numato pareigą darbdaviui sudaryti darbo tarybą, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu darbovietėje yra veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbuotojų. Mažesnėse bendrovėse, darbuotojai gali būti atstovaujami darbuotojų patikėtinio.

Darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau turi būti patvirtinta darbo apmokėjimo sistema, kurioje nurodomos darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai, papildomo apmokėjimo skyrimo pagrindai ir tvarka, darbo užmokesčio indeksavimo tvarka.

Darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius viršija penkiasdešimt, privalo priimti darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo priemones bei patvirtinti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones.

Pagal naują Darbo kodeksą minimalus darbo užmokestis gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą. Nekvalifikuotu darbu laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai.

Šaltinis: 2016-09-14 Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, Nr. XII-2603, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. 

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai