Lietuva: teisiniai veiksmai prieš ES mobilumo paketą

Lietuva ESTT pateikia du skundus – tai yra pirmas kartas, kai Lietuva žengė tokį žingsnį.

Kaip ir tikėtasi (https://www.bnt.eu/lt/naujienos2/teises-naujienos2/3083-es-mobilumo-paketas-lietuva-kreipiasi-i-estt-kitos-salys-gali-prisijungti?layout=bnt:news), Lietuvos Respublika Europos Sąjungos Teisingumo Teismui (ESTT) pateikė du skundus dėl naujojo ES mobilumo paketo. Tuo pačiu metu buvo pateiktas prašymas sustabdyti dabartinių nuostatų taikymą, kol bus priimtas sprendimas.

Pirmame skunde ginčijamas reikalavimas transporto priemonėms kas 8 savaites grįžti į transporto įmonės buveinės vietą ir keturių dienų „atvėsimo“ laikotarpis po kabotažo operacijų (po trijų kabotažo operacijų transporto priemonė turi išvykti iš šalies bent keturioms dienos). Baiminamasi, kad šios taisyklės bus palankios Vakarų Europos konkurentams, nes vargu ar Rytų Europos transporto įmonėms bus pelninga aptarnauti Vakarų Europos rinkas, jei vairuotojai ir transporto priemonės turės grįžti į savo gimtąją šalį tokiais trumpais laiko tarpais. Kita vertus, Lietuva mano, kad ES įstatymų leidėjas nepateikė pakankamai objektyvių priežasčių, pagrindžiančių šių taisyklių poreikį. Be to, priimant sprendimus nepakankamai atsižvelgta į aplinkos aspektus.

Be to, įpareigojimas vairuotojams grįžti po trijų savaičių apribotų jų judėjimo laisvę, nes būtų ribojamas jų pasirinkimas, kur praleisti laisvalaikį tarp kelionių.

Antrame skunde Lietuva daugiausia ginčija nuostatas dėl darbuotojų komandiravimo. Naujosios taisyklės lemia skirtingą tarptautinio dvišalio ir kabotažo transporto operacijų traktavimą. Pasak Lietuvos, šis skirtumas lemia skirtingas taisykles ir socialines garantijas darbuotojams, nors jų atliekamas darbas yra vienodas.

Be to, įstatymų leidėjo nustatyti paketo priemonių įgyvendinimo terminai yra per daug trumpi.

Lenkija, Vengrija, Bulgarija, Rumunija, Malta ir Lenkija taip pat prisijungė prie Lietuvos skundo.

 

Šaltiniai:

  • 2020 m. liepos 15 d. EuroposParlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1055, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje
  • 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais
  • 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/1057, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiami Direktyva 2006/22/EB, kiek tai susiję su vykdymo užtikrinimo reikalavimais, ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012

 

 

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai