K povinnostem, které přináší novela zákona o ochraně spotřebitele

Czech Republic: Ke dni 28.12.2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále také jen „Zákon o ochraně spotřebitele“). Předmětnou novelou došlo k transpozici několika směrnic orgánů EU do českého právního řádu. Jednalo se zejména o směrnice zaměřené na zvýšení ochrany spotřebitelů a dále na sjednocení úrovně ochrany spotřebitelů v rámci jednotlivých členských států EU.

Stěžejní dopad má tato novela zejména do oblasti řešení případných sporů mezi podnikateli jako prodávajícími, resp. poskytovateli služeb, a spotřebiteli. Novela zavádí pro podnikatele nově dvě povinnosti, a to jednak povinnost poskytnout spotřebiteli informaci o možnosti mimosoudního řešení případně vzniklého sporu (tzv. informační povinnost), a dále rovněž povinnost se zahájeného mimosoudního řešení spotřebitelského sporu aktivně účastnit. Kompetentním orgánem, který bude oprávněn řešit spotřebitelské spory, bude zejména Česká obchodní inspekce (ČOI). V případě specifického zboží nebo služeb může být příslušný jiný orgán (finanční arbitr v případě finančních služeb, Český telekomunikační úřad v případě elektronických komunikací a poštovních služeb, Energetický a regulační úřad v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství). Seznam orgánů mimosoudního řešení sporů povede Ministerstvo průmyslu a obchodu. Spotřebitelský spor, který bude v gesci České obchodní inspekce, bude zahájen vždy pouze na návrh spotřebitele.

Pro splnění informační povinnosti musí podnikatel jasným, srozumitelným a dostupným způsobem informovat spotřebitele o tom, na koho se má v případě zájmu o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu obrátit, včetně odkazu na internetovou stránku příslušného subjektu. Pokud podnikatel provozuje internetové stránky, musí být výše uvedená informace zmíněna i zde. To samé platí pro všeobecné obchodní podmínky, na které smlouva se spotřebitelem odkazuje. Novela Zákona o ochraně spotřebitele nabývá ve vztahu k těmto povinnostem účinnosti ke dni 1. 2. 2016. Pro úpravu všeobecných obchodních podmínek pak zákonodárce dává podnikatelům lhůtu 3 měsíce od dne účinnosti tj. do 1. 5. 2016. V případě nesplnění informační povinnosti hrozí podnikatelům peněžitá sankce až do výše 1.000.000,- Kč.

K povinnosti aktivní účasti na mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je nutné zmínit, že k zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu může ze strany spotřebitele dojít až po neúspěšném řešení sporu mezi stranami. Spotřebitel se tedy musí vždy nejprve obrátit se svým požadavkem přímo na podnikatele. V případě, že spotřebitel následně u příslušného subjektu návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu skutečně podá, bude o tomto podnikatel neprodleně vyrozuměn. Podnikateli je zákonem uložena povinnost se k takovémuto návrhu v poměrně krátké 15 denní lhůtě od doručení vyrozumění vyjádřit a následně poskytnout ve věci potřebnou součinnost. I zde hrozí peněžitá sankce až do výše 1.000.000,- Kč.

S ohledem na nově uložené povinnosti a výši případných sankcí doporučujeme, abyste věnovali uvedené novele náležitou pozornost, a primárně v co nejkratším časovém horizontu upravili své internetové stránky a všeobecné obchodní podmínky. Revizi a úpravám všeobecných obchodních podmínek se v naší advokátní kanceláři dlouhodobě věnujeme, a proto pro Vás všeobecné obchodní podmínky rádi upravíme. Budete-li mít zájem o revizi obchodních podmínek či zpracování povinných informací pro spotřebitele jinou formou, neváhejte se na nás obrátit.

 

Subscribe to our newsletter

By pressing Subscribe you consent to our data processing terms