Eesti Riigikohtu otsus kaitseb sideandmetele ligipääsu

Riik ei tohi sidefirmade kogutud andmeid senises ulatuses kuritegude uurimiseks välja nõuda.

Eesti kõrgeim kohus, Riigikohus, otsustas, et kehtiv andmete laussäilitamise ja kasutamise kord on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Ja kui andmed on säilitatud õigusvastaselt, siis selliselt kogutud andmete väljanõudmisega rikutaks õigust eraelu puutumatusele.

See tähendab, et prokuratuuril ega kohtul pole õigust kuritegude uurimiseks saada sideettevõtetelt telefonide kõnesid puudutavat infot ja asukohaandmeid. Andmete kasutamine kriminaalmenetluses on välistatud seni, kuni andmete säilitamist ja kasutamist puudutavad Eesti seadused ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.

Euroopa Kohtu endine kohtunik Uno Lõhmus kirjutas oma arvamuses, et Euroopa Liidu direktiivid ja kohtupraktika ei välista täielikult infoliikumise ja asukohaandmete kogumist, säilitamist ja kättesaadavaks tegemist. Lubamatu on kõigi sidevahendeid kasutavate inimeste andmete säilitamine ja avalikustamine.

Isikul endal on alati õigus ja võimalus enda kohta käivaid andmeid sideettevõttelt küsida ja need siis vajadusel õiguskaitseorganitele esitada.

Mis on need andmed, mida antud otsus mõjutab, ehk mis on elektroonilise side liiklus- ja asukohaandmed. Need on andmed, mis tekivad sidevahendi kasutamisel ja mis võimaldavad kindlaks teha millal toimus sideseanss, kui pikk see oli, kus helistaja või vastuvõtja liikus. Nende andmete põhjal on võimalik teha järeldusi inimese perekonnaelu, tervise, harjumuste, poliitiliste, religioossete eelistuste ja seksuaalsuhete kohta. Selline jälgimine on lihtne, odav ja tõhus võrreldes muude vahenditega.

Prokuratuuri sõnul mõjutab riigikohtu otsus enim neid menetlusi, kus kõneeristus on kaalukaim tõend ning see võib tähendada nende menetluste lõpetamist. See võib teatud juhtudel tähendada, et tõendite kogumine võib muutuda võimatuks.

Ajal, mil enim kuritegusid pannakse toime sidevahendeid kasutades, muutub kuritegude avastamine ja uurimine keerukamaks, aeganõudvamaks ning kulukamaks. Politsei- ja piirivalveameti juhi sõnul on uurijate jaoks olnud sideandmete kasutamine väga-väga oluline. See on andnud võimaluse uurida raskeid kuritegusid ja päästa inimesi.

Nende andmete kogumine ja säilitamine sai alguse 2006. aastal vastu võetud Euroopa Liidu direktiivist. Tõuke andsid 2004. aasta ja 2005. aasta Londoni terrorirünnakud ning mitme riigi õiguskaitseasutuste surve.

 

Allikad:

1. RKo 18.06.2021 nr 1-16-6179

2. https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohus-riik-ei-saa-sidefirmade-kogutud-andmeid-kuritegude-uurimiseks-valja-noud

3. https://www.err.ee/1608251700/parmas-riigikohtu-otsus-voib-tahendada-osa-menetluste-lopetamist. 18.06.2021

4. https://www.err.ee/1608129820/uno-lohmus-kaua-tuleb-oodata-oiguse-kooskolla-viimist-pohioiguste-nouetega 04.03.2021

Telli uudiskiri

Vajutades „Telli“ annad oma nõusoleku andmetöötlusterminid