Změna poplatníka daně z nabytí nemovité věci

Czech Republic: Novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí nabyde účinnosti dne 1. 11. 2016

Dlouho očekávaná novela daně z nabytí nemovitých věcí vstoupila v platnost vyhlášením ve sbírce zákonů dne 5. 8. 2016 (zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí). Zásadní změnou dle této novely je změna v osobě poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Poplatníkem bude nově pouze nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci (tj. kupující), nikoliv převodce (tj. prodávající). Smluvní strany si nemohou sjednat jinak. Institut ručení nabyvatelem za nezaplacenou daň tak pozbývá po novele na významu.

Nově také nebude možné uplatnit osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při prvním úplatném nabytí vlastnického práva ke všem novým stavbám a jednotkám, ale pouze k dokončeným nebo již užívaným stavbám a jednotkám, což vylučuje některé stavby a jednotky rozestavěné. Vzhledem k tomu, že tyto rozestavěné stavby se nezapisují do katastru nemovitostí a mohlo by dojít k více úplatným nabytí, je záměrem správce daně zabránit chybnému posouzení, zda se jedná o první nabytí a s tím související možné několikanásobné osvobození od daně.

V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou za podmínky, že toto nabytí je předmětem daně a nabývací hodnotou není výlučně sjednaná cena, je srovnávací daňová hodnota (základ daně z nabytí nemovitých věcí) nově částka odpovídající 100 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny. V ostatních případech (nejčastěji koupě) zůstává srovnávací daňovou hodnotou částka odpovídající 75 %.

Nová úprava daně z nabytí nemovitých věcí se použije na ty kupní smlouvy, kde bude návrh na vklad do katastru doručen katastrálnímu úřadu počínaje 1.11.2016. Bude-li změna vlastnictví zapsána na základě návrhu na vklad podaného do konce října, uplatní se stávající úprava. Sazba daně z nabytí zůstává nadále na úrovni 4 % základu daně.

Zdroj: zákon č. 254/2016 Sb., zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=639

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat