Zemětřesení v českém právu

Czech Republic: Česká republika má od 1. ledna 2014 nové soukromé právo

 

Dne 1. ledna 2014 vstoupily v účinnost nové soukromoprávní předpisy, tedy předpisy upravující vztahy mezi občany či mezi podnikateli. Změny se tak dotknou každého, kdo na území České republiky bydlí či podniká.

Základními kameny nové úpravy jsou (nový) občanský zákoník (upravuje zejména závazky, věcná práva, právo rodinné a dědické) a zákon o obchodních korporacích (obsahuje úpravu obchodních společností a družstev). Tyto předpisy jsou doprovázeny řadou dalších nových zákonů a desítky jiných předpisů byly v návaznosti na novou právní úpravu novelizovány.

Nová úprava se v mnoha ohledech odlišuje od úpravy stávající. Zmiňme alespoň posílení smluvní volnosti, možnou odpovědnost za neuzavření smlouvy či řadu nových institutů na ochranu slabší strany nebo věřitele. Zásadní změnou je návrat (po 50 letech) k principu, že stavba je součástí pozemku. Novinkou je také zakotvení institutu známého z angloamerického práva – trustu. Z práva společností je možno zmínit zásadní zpřísnění odpovědnosti orgánů (zejména jednatelů a členů představenstva) společnosti v případě úpadku, odstranění minimálního základního kapitálu u společnosti s ručením omezeným, možnost nahradit představenstvo a dozorčí radu jediným orgánem u akciové společnosti či povinnost deklarovat příslušnost ke koncernu na internetových stránkách jeho členů.

Byť nová úprava přináší řadu nových možností a v principu se ubírá správným směrem, je třeba počítat s tím, že bude po určitou dobu provázena snížením právní jistoty, a to zejména s ohledem na chybějící judikaturu v některých oblastech a některé nejasnosti z nové právní úpravy vyplývající. Dalším důsledkem nové právní úpravy bude nutnost provést změny společensko-právních dokumentů společností působících v České republice a též přizpůsobit používanou smluvní dokumentaci (smlouvy, všeobecné smluvní podmínky, atp.) nové právní úpravě.

 

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech

 

Kontakt:
Mgr. Pavel Pravda, advokát, partner 

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat