Zásah do výkonu vlastnických práv v případě těsné blízkosti staveb

Žalobci se domáhali uložení povinnosti zdržet se zásahů do výkonu vlastnických práv, spočívajících ve stavebním napojení a umístění sousedních staveb na jejich stavbu rodinného domu.

Negatorní žalobou se lze domáhat ochrany proti zásahům do práva vlastníka spočívajících v jiném rušení než v neoprávněném zadržování jeho věci. Může jít zejména o neoprávněné užívání cesty vedoucí přes pozemek vlastníka, o přechod nebo přejezd přes jeho pozemek, o čerpání vody ze studny vlastníka, o terénní úpravy, o ukládání různých předmětů na pozemek vlastníka, o započetí stavby na cizím pozemku apod.

Negatorní žalobou se tak lze domáhat ochrany proti zásahům, které se přímo projevují na pozemku vlastníka a zasahují tím do jeho vlastnického práva. Nelze se naproti tomu domáhat ochrany vlastnického práva k pozemku negatorní žalobou proti zásahům, které se pozemku bezprostředně nedotýkají, i když ztěžují či znemožňují přístup vlastníka k pozemku a tím fakticky omezují výkon vlastnického práva, jestliže jde o činnosti na pozemku jiné osoby, než která se ochrany tvrzeného práva domáhá. Obsahem vlastnického práva k pozemku totiž není také právo na přístup na takový pozemek přes pozemek jiného vlastníka, byť je samozřejmě žádoucí, aby byly pokud možno všechny pozemky přístupny.

Žaloba byla zamítnuta proto, že ze znaleckých posudků vyplynulo, že stavby žalované rodinný dům žalobců staticky nevyužívají, neopírají se o něho, nejsou do něho zakotveny. Všechny posuzované stavby žalované mají vlastní nosnou konstrukci, nejsou na rodinném domu závislé, resp. nevyužívají jeho nosný systém, potažmo rodinný dům netvoří jejich zadní, opěrnou stěnu.

Zdroj:
NS 22 Cdo 3742/2019.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat