Účetní závěrky, nebo život… aneb novela zákona o veřejných rejstřících.

Ačkoli stávající právní úprava umožňuje sankcionovat obchodní korporace, které řádně nezakládají do sbírky listin obchodního rejstříku svoje účetní závěrky, velká část z nich tuto povinnost neplní. To se má však navrhovanou novelou změnit.

 

Obchodní korporace mají podle stávající právní úpravy povinnost zveřejňovat svoji účetní závěrku a případně také výroční zprávu ve sbírce listin obchodního rejstříku nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky. Ve sbírce listin jsou uvedené dokumenty veřejně přístupné a jakákoliv třetí osoba tak má možnost nahlédnout do hospodaření dané korporace ve sledovaném období.

Ačkoliv stávající právní úprava umožňuje obchodní korporaci, která svou předkládací povinnost neplní, sankcionovat uložením pořádkové pokuty až do výše 100.000 Kč, uložením pokuty až do výše 3 % hodnoty aktiv celkem (v režimu zákona o účetnictví) či ji zrušit s likvidací (jsou-li pro takový postup splněny zákonem předepsané podmínky), velká část obchodních korporací požadované dokumenty do sbírky listin neukládá. Ostatně sankce v podobě zrušení a likvidace obchodní korporace, která nemá potřebný majetek ani na úhradu nákladů likvidace, je neefektivní a v praxi proto není tento postup ze strany soudů výrazněji využíván.

To se má však změnit navrhovanou novelou zákona o obchodních korporacích, resp. zákona o veřejných rejstřících. Jedním z cílů novely je zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí. Toho má být docíleno mj. zamezením existence obchodních korporací, které reálně nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost a existují pouze formálně (v záznamech obchodního rejstříku). Počítá se proto se zpřísněním sankcí za nedodání účetní závěrky. Postup rejstříkového soudu bude přitom záležet i na tom, zda bude obchodní korporace tzv. kontaktní či nikoliv, tj. zda se podaří obesílané obchodní korporaci doručit do vlastních rukou výzvu k předložení chybějících účetních závěrek k založení do sbírky listiny (s vyloučením fikce doručení).

U obchodních korporací, kterým se podaří výzvu doručit, bude platit předpoklad, že jsou ekonomicky aktivní a „pouze“ neplní stanovenou předkládací povinnost. Takové obchodní korporace budou sankcionovány uložením pořádkové pokuty.

V případě, že se výzvu rejstříkového soudu nepodaří obchodní korporaci doručit, dojde k zahájení řízení o jejím zrušení (údaj o zahájení řízení o zrušení zapíše rejstříkový soud automaticky do obchodního rejstříku). Pokud během tohoto řízení nevyjde najevo, že obchodní korporace má dostatečný majetek alespoň k úhradě nákladů likvidace, rozhodne rejstříkový soud (avšak nejdříve po uplynutí 1 roku od zahájení řízení) o zrušení společnosti bez likvidace. V případě opačného zjištění rozhodne rejstříkový soud o zrušení obchodní korporace s likvidací.

Tato novela by měla umožnit vyčištění obchodního rejstříku od obchodních korporací existujících pouze formálně, u nichž hrozí, že by mohly být využity k páchání trestné činnosti hospodářské povahy.

Zdroj:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Sněmovní tisk 270/0 – vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb. a další související zákony

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat