Spotřebitelské úvěry po novém

Czech Republic: Nový zákon o spotřebitelském úvěru zlepší postavení dlůžníků a zpřísní podmínky pro poskytovatelé úvěrů

Poslaněcká sněmovna v současné době projednává nový zákon o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZOSÚ“), jehož cilem je mimo jiné transpozice směrnice 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení, která upravuje hypoteční úvěry, jenž jsou dosud z právní úpravy spotřebitelských úvěrů vyloučené. ZOSÚ má dále posílit ochranu práv spotřebitelů v oblasti, ve které dochází k jejich značnému poškozování, a sjednotit právní úpravu distribuce na finančním trhu.

ZOSÚ vylepší postavení spotřebitelů jakožto dlužníků, kteří budou například oprávněni od smlouvy o spotřebitelském úvěru odstoupit ve lhůtě 14 dnů, a to i bez udání důvodu. Dále budou spotřebitelé mít možnost úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru, a to za současného práva na snížení celkových nákladů úvěru o výši úroků a poplatků, které by byl spotřebitel povinen splatit v případě, kdy by k předčasnému splacení nedošlo. Pro případ, že spotřebitel nebude úvěr řádně a včas splácet, zavádí ZOSÚ stop na sankce, které jim za to poskytovatelé úvěrů budou moct účtovat.

Poskytovatelům přinese ZOSÚ naopak více povinností vůči spotřebitelům a dále zpřísnění podmínek pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Nově budou nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů podléhat dohledu České národní banky. Z kontroly tak vypadne Česká obchodní inspekce, která svou úlohu kvůli množství poskytovatelů nezvládala. Každý nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů bude muset mít licenci od ČNB. Aby ji získal, bude muset splňovat nově zavedené kapitálové požadavky a implementovat závazné administrativní postupy, vnitřní kontrolní systém, systém řízení rizik, pravidla compliance a interní audit. Stávající nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů budou mít od přijetí ZOSÚ 3 měsíce na to, aby podali k ČNB žádost o povolení k úvěrové činnosti a pokud tak neučiní, nebudou moci nadále poskytovat úvěry spotřebitelům. Vzhledem k výše uvedenému lze očekávat, že poté, co dojde k přijetí ZOSÚ, se český trh se spotřebitelskými úvěry výrazně pročistí.

Zdroj: návrh zákona o spotřebitelském úvěru (sněmovní tisk 679)

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat