Omezení vstupu do země a vycestování po ukončení nouzového stavu 18. května 2020 a od 15. června 2020

Ten, kdo si myslel, že se cestování z a do České republiky po ukončení nouzového stavu 18. května 2020 vrátí do zaběhlých kolejí, se mýlil. Od 5. června již neplatí omezení pro většinu zemí EU. Polsko otevře své hranice až od 12. června.

Aktualizováno 10. června 2020

Od 15. června 2020 jsou na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví z 2. června vyňati ze zákazu vstupu do země všichni čeští občané, občané EU a občané třetích zemí, kteří bydlí v zeleně vyznačených zemích EU (a v Andoře, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku – tj. v dalších zemích Schengenského prostoru), další informace jsou k nalezení na neustále aktualizované webové stránce Velvyslanectví SRN v Praze (https://prag.diplo.de/cz-de/aktuelles). Zákaz však stále platí pro obyvatele oranžově (v současné době se jedná o devět zemí EU: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Nizozemí, Malta, Portugalsko a Španělsko) a červeně vyznačených zemí (aktuálně se jedná o Švédsko a Velkou Británii)– mapa je zveřejněna na webových stránkách Ministerstev vnitra a zdravotnictví:

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Cestovani

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/.

Občané těchto zemí musí nadále předkládat testy a vztahují se na ně další omezení. Návštěvníci z jiných evropských a mimoevropských zemí nemohou, až na úzce vymezené výjimky, nadále do České republiky přicestovat. V budoucnu se dle epidemiologické situace může rozdělení zemí do skupin měnit, aktuální seznamy zemí jsou zveřejněny zde: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/. Tato opatření nyní odpovídají doporučením Evropské komise, směřujícím vůči zemím EU, a lze je označit za přiměřená.

Kontroly na hranicích zůstávají v platnosti dle možností Schengenského kodexu do 15. června 2020 a na hranicích se Slovenskem, Rakouskem a Německem byly kontroly již od 5. června 2020 zrušeny. Hranice do Polska bude z polské strany otevřena až 12. června 2020. Bližší informace jsou k nalezení (pouze v polštině) na webové stránce Polské pohraniční stráže: (neexistujúci link)). Letecká, železniční a autobusová doprava jsou stále ještě pozastaveny, od 15. června 2020 však bude provoz plně obnoven (s výjimkou Polska). Turisté z EU a Schengenského prostoru mohou opět přicestovat, turisté ze zemí mimo EU a Schengenský prostor mají stále od 15. června 2020 úplný zákaz vstupu do České republiky. Vznikají tak právní otázky, i s ohledem na roli Ministerstva zdravotnictví.

Stav k 25. květnu 2020

Uzavření České republiky od poloviny března 2020 bylo v evropském měřítku velmi přísné. Hranice byly zcela uzavřeny, téměř úplně byla zastavena osobní letecká, železniční a autobusová doprava. Od poloviny března 2020 bylo dokonce zakázáno vycestovat českým občanům a občanům EU a třetích zemí s povolením k pobytu, tento zákaz byl však postupně zrušen. Ze vstupu do České republiky byli zcela vyloučeni turisté, čeští občané a občané EU a třetích zemí museli, až na některé výjimky, předložit PCR test, který nesměl být starší než čtyři dny, a museli přicestování předem elektronicky oznámit. Tato pravidla platila do 5. června 2020, test měl být předložen na formuláři v češtině/angličtině, výsledek testu nesměl být starší než čtyři (4) dny, kromě toho platilo omezení pohybu nebo 14denní karanténa.

Skutečné omezení vstupu do země a vycestování, které krizový štáb vlády na základě Ústavního zákona o bezpečnosti České republiky v polovině března zavedl, zůstává od 18. května 2020 prakticky beze změny, tak jak platí od začátku dubna 2020. I nadále platí, že při vjezdech do ČR k soudním jednáním, jednáním u státních orgánů, jednáním u notáře atd. do 24 h PCR-test není nutný. Cesty na obchodní jednání do 72 h byly možné jen při předložení aktuálního negativního PCR-testu (viz náš předchozí publikovaný článek „Další změna pravidel pro cestování v době nouzového stavu„).

Tato omezení platí do 15. června 2020 na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví z 15. května 2020, 25. května 2020 a 2. června 2020 označovaných jako „ochranné opatření“, které bylo vydáno ministrem zdravotnictví na základě § 68 a § 80 Zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.). Po skončení nouzového stavu vyvolává však toto „ochranné opatření“ otázky, neboť Městský soud v Praze teprve 23. dubna 2020 ve velmi dobře odůvodněném rozsudku (č.j. 14 A 41/2020) zrušil k 27. dubnu 2020 z důvodu neústavnosti šest (6) rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví z března a dubna 2020 o omezeních maloobchodu, poskytování služeb a zákazu pohybu na území České republiky (rozhodnutí byla hned na to znovu schválena krizovým štábem). Městský soud v Praze v tomto abstraktním řízení o přezkumu norem dospěl jednak k závěru, že je pro toto řízení příslušný, ačkoliv se stejnými řízeními zabývají i jiné soudy, mj. Ústavní soud a Nejvyšší správní soud České republiky, a za druhé, že Ministerstvo zdravotnictví vůbec nemá pravomoc vydávat taková opatření. Podle Ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a Krizového zákona (zákon č. 110/1998 Sb. a zákon č. 240/2000 Sb.) je k vydávání opatření oprávněna pouze vláda jako celek, a nikoliv jednotlivá ministerstva. Důvodem pro to je zásada dělby moci, která je v době nouzového stavu sice omezena, ale není pozastavena, a také riziko, že budou oslabeny základy demokratického právního státu, pokud zákonodárnou činnost bude provádět nejen vláda, ale i jednotlivá ministerstva. Toto je podrobně a srozumitelně rozvedeno a odůvodněno. Městský soud upozorňuje také na to, že v rozporu s čl. 15 Evropské úmluvy o lidských právech nebyla omezení základních práv v důsledku opatření nouzového stavu oznámena Radě Evropy.

Nová omezení vstupu do země a vycestování obsahovala v podobě “ochranného opatření” téměř doslovně dosavadní úpravu, jsou však vydána pouze Ministerstvem zdravotnictví. Nejedná se přitom ani tak o „ochranné opatření“, ale spíše o abstraktní nařízení, tzn. ze strany Ministerstva zdravotnictví se jedná o podvod s označením. Pokud pravomoc Ministerstva zdravotnictví neexistovala v době nouzového stavu, je jeho pravomoc po ukončení nouzového stavu ještě spornější. Ministerstvo zdravotnictví odůvodňuje sice „ochranné opatření“ na čtyřech stranách, odůvodnění je však spíše sebechválou a konstruuje absurdní teze (bez opatření české vlády by se v České republice nakazily „miliony“, tzn. nejméně 20 % obyvatel!!), místo toho aby odpovídalo na otázku, zda § 68 odst. 1 a § 80 vůbec umožňují takováto dalekosáhlá ochranná opatření ministerstva, které 23. dubna 2020 u soudu utrpělo tvrdou porážku; odůvodněna není ani přiměřenost omezení vstupu do země a vycestování, ani otázka nutnosti časového ohraničení opatření.

Je třeba konstatovat, že hraniční kontroly byly dle Schengenského kodexu prodlouženy o další měsíc do 15. června 2020, omezení vstupu do země a vycestování platí do 5. června. Kromě negativního korona testu se předpokládala také karanténa nebo omezení pohybu osob, které přicestovaly, protože test podle Ministerstva zdravotnictví není spolehlivý. Zvláště pro turisty a osoby, které nespadají pod výjimky, vztahující se na vstup a vycestování, tzn. nemají žádný „vážný důvod“ ke vstupu do země, avšak mohou předložit negativní test, se zdá být absolutní zákaz vstupu do země nepřiměřený, a to také z toho důvodu, že riziko infekce za hranicí České republiky není vyšší, v Evropě je nyní srovnatelné. Čeští hoteliéři a majitelé restaurací se navíc do odvolání musejí obejít bez turistů ze zemí mimo EU a Schengenský prostor a musejí v příštích měsících počítat s výrazným snížením obratů a škodami, které český stát nemá v úmyslu nahradit.

Zdroj:
Nařízení („Ochranné opatření“) Ministerstva zdravotnictví z 15., 25. a 26. května 2020 – platná do 15. června 2020
Nařízení (“Ochranné opatření”) Ministerstva zdravotnictví z 2. června 2020 – platné od 15. června, tzn. od půlnoci z neděle na pondělí
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (zákon č. 110/1998 Sb.)
Krizový zákon (zákon č. 240/2000 Sb.)

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat