Obdrželi jste v roce 2018 osvobozený příjem? Nezapomeňte jej oznámit správci daně.

S oznamovací povinností osvobozených příjmů plyne poplatníkům, kteří v roce 2018 obdrželi osvobozený příjem od daně převyšující částku 5. mil Kč, povinnost oznámit tuto skutečnost správci daně.

Od 1. 1 .2015 byla poplatníkům udělena nová oznamovací povinnost související s osvobozenými příjmy. S touto oznamovací povinností plyne poplatníkům, kteří v roce 2018 obdrželi osvobozený příjem, povinnost oznámit následující údaje příslušnému správci daně:

  • výše příjmů, které poplatník obdržel dle § 4, § 4a, § 6 a § 10 ZDP (s výjimkou příjmů, které si správce daně můžu zjistit z veřejně dostupných rejstříků či evidencí) a zároveň příjmy vyšší než 5 000 000 Kč,

  • zákonné ustanovení, dle kterého byl příjem osvobozen, např. § 4 a § 4a, § 6 a § 10 ZDP,

  • popis okolností nabytí příjmů (např. prodej domu, výhra v loterii aj.)

  • datum, kdy příjem vznikl (v případě dědictví je tímto datem nabytí právní moc rozhodnutí soudu o dědictví).

Tato oznamovací povinnost musí být splněna nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byl osvobozených příjem přijat, tj. do 1. dubna 2019. V případě udělení plné moci daňovému poradci pro podání daňového přiznání, lze oznámení podat v prodloužené lhůtě dle § 136 odst. 2 daňového řádu, tj. do 1. července 2019.

Oznámení o osvobozených příjmech nemá žádný předtištěný formulář, a je na každém poplatníkovi jakým způsobem oznámení proběhne. Oznámení lze uskutečnit písemně (na portálu finanční správy je k dispozici nepovinný vzor „Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP“), ústně do protokolu nebo datovou zprávou.

V případě osvobozeného příjmu plynoucího do společného jmění manželů (SJM), stačí, aby oznámení správci daně učinil pouze jeden z nich.

V případě nepodání oznámení má správce daně nárok udělit poplatníkovi pokutu dle § 38w odst. 1 ZDP. Správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud k nesplnění povinnosti oznámit osvobozený příjem došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

 

Zdroj:
Zákon 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat