Nový přestupkový zákon

Czech Republic: Nová právní úprava správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

Nový přestupkový zákon (zákon č. 250/2016 Sb.) zavádí s účinností od 01.07.2017 jednotnou právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob včetně právní úpravy řízení k uplatnění této odpovědnosti.

Stávající právní úprava správněprávní odpovědnosti je velmi komplikovaná a nepřehledná. Správní delikty jsou členěny na přestupky a jiné správní delikty, kdy přestupkem je pouze takový protiprávní čin, který je zákonem výslovně jako přestupek označen. Přestupku se však může dopustit pouze fyzická (nepodnikající) osoba. Právní úprava přestupků je nyní obsažena především v přestupkovém zákoně (zákon č. 200/1990 Sb.). Vedle přestupků pak existuje rozsáhlá a různorodá skupina tzv. jiných správních deliktů, kdy se jedná o jiné protiprávní činy fyzických osob (ty, které nejsou označeny za přestupky), protiprávní činy právnických osob a protiprávní činy fyzických podnikajících osob. Tyto jiné správní delikty jsou vymezeny v desítkách zvláštních právních předpisů a stávající přestupkový zákon se na ně nevztahuje. Jiné správní delikty tak postrádají obecnou právní úpravu. Toto nový přestupkový zákon změní.

Nový přestupkový zákon sjednocuje právní úpravu odpovědnosti za správní delikty fyzických (nepodnikajících i podnikajících) osob a právnických osob. Nově tak bude přestupek zahrnovat vedle stávajících přestupků fyzických osob i jiné správní delikty fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob. Toto lze považovat za největší přínos nové právní úpravy přestupkového práva.

Nový přestupkový zákon komplexně upravuje základy a podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy sankcí a pravidla pro jejich ukládání včetně řízení o přestupku. Skutkové podstaty přestupků budou i nadále upraveny v sankčních ustanoveních zvláštních zákonů upravujících výkon státní správy na jednotlivých úsecích. Důvodem je, že skutkové podstaty přestupků jsou obvykle založeny na porušení povinností stanovených těmito zvláštními zákony. Vedle zvláštních zákonů jsou některé přestupky vyskytující se na různých úsecích veřejné správy upraveny zákonem o některých přestupcích (z. č. 251/2016 Sb.), který byl přijat spolu s novým přestupkovým zákonem.

Zdroj: Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat