Trestání právnických osob – 100 nových trestných činů

Czech Republic: Širší možnosti trestního postihu právnických osob v České republice

Česká republika je jednou ze zemí, kde mohu být trestně odpovědné i právnické osoby. Trestněprávní odpovědnost právnických osob je uplatňována již téměř pět let a počet odsouzených právnických osob pomalu stoupá: v roce 2015 bylo vyneseno 98 soudních rozhodnutí týkajících se trestní odpovědnosti právnických osob. Další nárůst je možné očekávat v souvislosti s novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, která nabude účinnosti 1. prosince 2016.

Zásadní změnou je nové pojetí trestní odpovědnosti právnických osob. Zatímco dosud zákon výslovně stanovil trestné činy, kterých se právnická osoba může dopustit, nově zákon vymezuje trestné činy, jež právnická osoba nemůže spáchat. To má za následek výrazné rozšíření seznamu trestných činů, které právnická osoba může spáchat, a to o více než dalších 100 trestných činů.

Rozšíření o desítky trestných činů se dočkal také seznam trestných činů spáchaných v cizině, jejichž trestnost se bude posuzovat podle zákona České republiky, i když takový trestný čin spáchala v cizině právnická osoba, která nemá sídlo v České republice.

Další změnou novely zákona je podpora tzv. compliance programů. Jedná se o soubor pravidel etického a právního chování, které pomáhají předcházet protiprávnímu jednání fyzických osob, jež lze připsat právnické osobě. Právnická osoba se tak může zprostit trestní odpovědnosti, pokud prokáže, že vyvinula veškeré úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami, jejichž jednání se připisuje právnické osobě, zabránila; jinak řečeno, prokáže-li, že úspěšně zavedla systém compliance. Tento požadavek je novelou zákona stanoven relativně neurčitě, a je proto otázkou, jak se s takovou neurčitostí vypořádá soudní judikatura.

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob tak rozšiřuje možnosti aplikace trestního postihu právnických osob, jehož potenciál není v současné době v České republice plně využíván.

Zdroj: zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat