Nové možnosti výkonu zástavního práva

Czech Republic: Zástavní věřitel se nově může písemně dohodnout se zástavcem na způsobu realizace zástavního práva

Zástavní právo je v současnosti nejčastějším nástrojem zajištění úvěrů. Jeho ekonomický smysl spočívá v možnosti efektivního zpeněžení zástavy, a tím dosažení sjednaného plnění, pokud dlužník svůj dluh nesplní.

Zástavou může nově být každá věc, s níž lze obchodovat, přičemž nejčastěji se zastavují nemovitosti, pohledávky, závody nebo podíly v korporacích.

Do ledna 2014, kdy NOZ nabyl účinnost, měl zástavní věřitel pouze dvě možnosti, jak se uspokojit ze zástavy, a to nedobrovolnou veřejnou dražbu, nebo soudní prodej zástavy. To bylo velkým omezením, neboť oba způsoby jsou velmi formalizované, jejich provedení trvá delší dobu a navíc výtěžek často neodpovídá očekávání.

Nový občanský zákoník umožňuje, aby se zástavní věřitel písemně dohodl se zástavcem na způsobu realizace zástavního práva.

Pro sjednání dohody a realizaci samotného prodeje stanoví nový občanský zákoník poměrně přísná pravidla. Zástavní věřitel proto bude mít povinnost postupovat při prodeji s odbornou péčí a bude povinen prodat zástavu alespoň za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase. Pokud tuto povinnost poruší, nemá to vliv na práva třetích osob, které nabyly předmět zástavy v dobré víře. To znamená, že nabyvatel věci nenese důsledky toho, že věc koupil za nižší cenu. Nicméně zástavce může po věřiteli požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla.

V praxi se bude nejčastěji jednat o tzv. prodej z volné ruky, prodej dobrovolnou dražbou nebo prodej ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku.

Dohodou o způsobu realizace zástavního práva je vázán i každý další právní nástupce zástavního dlužníka.

Při absenci dohody o způsobu realizace zástavního práva je zástavní věřitel oprávněn uspokojit se po splatnosti dluhu z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo ze soudního prodeje zástavy.

Mgr. Anna Suchá, advokátní koncipient

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat