Nová povinnost evidence skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů

Od 1. ledna 2018 mají právnické osoby a svěřenské fondy povinnost zapsat své skutečné majitele do neveřejné evidence vedené u rejstříkových soudů.

Pro právnické osoby a svěřenské fondy byly v souvislosti s bojem Evropské unie proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zavedeny nové povinnosti.

Od 01.01.2018 budou muset právnické osoby a svěřenské fondy zapisovat skuteční majitelé do nového rejstříku zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

Skutečným majitelem je v tomto smyslu fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo vykonává rozhodující vliv v právnické osobě nebo svěřenském fondu.

U obchodní korporace je skutečným majitelem fyzická osoba (nebo více osob), která:

1. disponuje o více než 25 % hlasovacích práv nebo má podíl větší než 25 % v této korporaci

2. takovou korporaci ovládá

3. má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo

4. je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo obdobném postavení, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3.

O skutečném majiteli se bude do evidence zapisovat jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost a údaj o hlasovacích právech, podílu nebo jiné skutečnosti, na kterých je založeno postavení skutečného majitele. Evidence skutečných majitelů bude neveřejná.

Údaje o skutečném majiteli tedy nebudou přístupné veřejnosti, ale pouze vybraným subjektům, jako např. soudu, orgánům činným v trestním řízení, správci daně, ale i ten, kdo prokáže právní zájem.

Od 01.01.2018 tedy bude muset každá právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku a svěřenský fond zapsaný do evidence svěřenských fondů vést aktuální údaje o skutečném majiteli a předmětné údaje zapsat do evidence údajů o skutečných majitelích.

Návrh na zápis bude podán na formuláři k rejstříkovému soudu a bude potřeba přiložit dokumenty, které údaje obsažené v návrhu dokládají. Zápis bude podléhat soudnímu poplatku ve výši 1.000 Kč, přičemž osoby zapsané do veřejného rejstříku před 01.01.2018 jsou do 31.12.2018 od poplatku osvobozeny.

Doporučujeme proto podání neodkládat. Skutečnému majiteli nevznikají žádné povinnosti. Odpovědnost za zápis a aktualizaci zapsaných údajů nese pouze právnická osoba či svěřenský fond.

V Německu byl spuštěn srovnatelný rejstřík již dne 27.12.2017. Dosud není jasné, zda se bude povinnost zapisovat skutečné majitele týkat i společností, které mají sídlo v zahraničí a současně organizacni složku registrovanou v České republice (nebo naopak).

V případě zájmu o pomoc při provedení zápisu se na nás můžete samozřejmě obrátit.

Zdroj:

Směrnice evropského parlamentu a rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015
Zákon č. 253/2008 Sb. ze dne 19. října 2016

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat