Finanční úřad může od 1. ledna 2015 ukládat nové pokuty.

Czech Republic: Nově může finanční úřad uložit pokutu za neplnění povinností nepeněžité povahy až do výše 500 000 Kč.

Od 1. ledna 2015 se finančním úřadům rozšířila možnost sankcionovat daňové subjekty. Nově mohou udělit pokutu za neplnění povinností nepeněžité povahy až do výše 500 000 Kč. Správce daně může pokutu uložit v následujících případech – nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti, kterou stanoví zákon nebo správce daně, a dále také za nesplnění záznamní nebo jiné evidenční povinnosti stanovené zákonem nebo správcem daně.

Zákon říká, že při stanovení pokuty za nesplnění povinnosti nepenežité povahy by měl správce daně dbát na to, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní. Další novou pokutu je finanční úřad oprávněn uložit, pokud daňový subjekt učiní definovaná podání jinak než elektronicky. Pokuta činí plošně 2 000 Kč za každé podání. V případě, že by takovéto podání závažně ztěžovalo správu daní, může správce daně navíc uložit další pokutu až do výše 50 000 Kč.

Vedle výše uvedených novinek nadále zůstávají v platnosti pokuty za pozdní podání, příp. nepodání daňového přiznání, je-li zpoždění delší než 5 pracovních dnů, a to ve výši:
– 0,05 % stanovené daně/odpočtu za každý následující den prodlení, maximálně 5 % stanovené daně/odpočtu;
– 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, maximálně 5 % stanovené daňové ztráty.

Maximální pokuta může dosáhnout částky 300 000 Kč.

Bez změny rovněž zůstává penále ve výši 20 % při doměření daně (zvýšení daně nebo snížení odpočtu) a úrok z prodlení při pozdní úhradě daňové povinnosti ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 14 % bodů, počínaje pátým pracovním dnem prodlení.

Jak je z výše uvedeného zřejmé, v případě, že daňový subjekt nepodá z nějakého důvodu daňové přiznání, případné dopady pro něj mohou být i likvidační.

Malou útěchou pro daňové subjekty by mohlo být nové právo na odškodnění v případě, že jim finanční úřad zadržuje odpočet daně. Nově totiž zákon automaticky přiznává úrok z daňového odpočtu v případě, že postup k odstranění pochybností trvá déle než 5 měsíců. Úrok je přiznáván od počátku šestého měsíce ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 1 % bod.

Zdroj: zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat